Tilbage til oversigt
25. november 2019

Medarbejdere har pligt til at medvirke til arbejdsgiver får refusion af sygedagpenge

Gør medarbejderen ikke det, kan medarbejderen helt eller delvist miste retten til løn under sygdom. Det er netop afgjort i Højesteret i en sag vedrørende en funktionær.

Sagen omhandlede en arbejdsgiver, som havde modregnet mistet sygedagpengerefusion i en sygemeldt medarbejders løn. Da medarbejderen var funktionær, havde arbejdsgiveren pligtet til at betale medarbejderen fuld løn under sygdom. Funktionæren var blevet sygemeldt som følge af stress og andre psykiske problemer.

Arbejdsgiveren søgte på sædvanlig vis sygedagpengerefusion til at dække omkostningerne ved funktionærens sygdom. Kommunen afviste imidlertid arbejdsgiverens refusionsanmodning, fordi funktionæren ikke rettidigt havde udfyldt et oplysningsskema til kommunen.

Arbejdsgiveren kunne hermed ikke få refusion i en periode, og han valgte derfor at modregne den manglende sygedagpengerefusion i funktionærens løn.

Højesteret fastslog, at det i kraft af loyalitetspligten i et ansættelsesforhold påhviler en medarbejder at opfylde de kommunale krav for at sikre, at arbejdsgiveren modtager sygedagpengerefusion ved sygdom. Sker dette ikke kan arbejdsgiver have et erstatningskrav mod medarbejderen. Efter Højesterets opfattelse har en arbejdsgiver dog kun krav på erstatning, hvis det er rimeligt under hensyn til medarbejderens skyld, stilling og omstændighederne i øvrigt.

I den konkrete sag lagde Højesteret vægt på, at funktionæren ikke havde handlet forsætligt eller groft uagtsomt, idet funktionæren ved en fejl ikke havde udfyldt og indsendt oplysningsskemaet. Derudover lagde Højesteret vægt på, at arbejdsgiveren ikke havde sørget for at yde tilstrækkelig vejledning og hjælp til, at funktionæren kunne opfylde kommunens krav. Dette på trods af, at arbejdsgiveren to gange havde vejledt funktionæren telefonisk om, at hun skulle udfylde oplysningsskemaet.

Højesteret konkluderede, at arbejdsgiveren ikke havde krav på erstatning fra funktionæren for den manglende sygedagpengerefusion, og at arbejdsgiveren derfor ikke havde været berettiget til at modregne den mistede sygedagpengerefusion i funktionærens løn.

GLS-A bemærker:

Højesteret har nu anerkendt, at der under visse betingelser består en ret for arbejdsgiver til at kræve erstatning for mistet sygedagpengerefusion, samt at der kan ske modregning i en funktionærs løn under sygdom.

Modregning er dog kun muligt, hvis medarbejderen har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis arbejdsgiveren har ydet tilstrækkelig vejledning og hjælp til, at medarbejderen har haft mulighed for at opfylde sine forpligtelser.

På baggrund af dommen råder GLS-A alle arbejdsgivere til at sikre sig, at medarbejdere modtager skriftligt rådgivning om, at medarbejderen skal medvirke til kommunens behandling af medarbejderens sygedagpengesag på ”Mit sygefravær”, herunder bl.a. ved udfyldelse af kommunens oplysningsskema. Det kan endvidere anbefales, at der indføjes et afsnit herom i virksomhedens personalehåndbog.

Ved at rådgive medarbejderne om, hvordan der medvirkes ved kommunens behandling af sygedagpengesagen, sikrer arbejdsgiver sig de bedste muligheder for at kræve erstatning af medarbejderen.

Inden der foretages modregning i en funktionærs løn, er det ifølge Højesteret en betingelse, at arbejdsgiveren undersøger, om funktionæren til trods for modregningen får udbetalt, hvad der er nødvendigt for at opretholde en beskeden levefod. Dette er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

GLS-A gør opmærksom på, at medarbejdere omfattet af timelønsoverenskomsterne mellem GLS-A og 3F eller Dansk Metal mister retten til løn under sygdom, hvis de ikke er berettiget til sygedagpenge i perioden. Afgørelsen har derfor ingen betydning for disse medarbejdere. Det er dog fortsat en god idé, at arbejdsgiver gør medarbejderne opmærksom på vigtigheden af at medvirke i kommunens behandling af sagen.

 

Tilbage til oversigt