Tilbage til oversigt
10. september 2020

Midlertidig arbejdsfordelingsordning vedtaget

Folketinget har vedtaget lovgivningen om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning, som træder i kraft den 14. september 2020. Lovgivningen gennemfører den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået, og som i den ekstraordinære situation med Covid-19 skal erstatte lønkompensationsordningen.

Ny midlertidig arbejdsfordelingsordning

Ordningen er midlertidig og gælder indtil 31. december 2020 med mulighed for, at etablerede arbejdsfordelingsordninger kan løbe ind i 2021 med en maksimal varighed på 4 måneder. Er der eksempelvis etableret arbejdsfordeling fra den 1. december 2020, kan ordningen vare indtil 31. marts 2021. En arbejdsfordeling kan afbrydes før tid.

Arbejdsfordelingsordningen kan benyttes af alle virksomheder

Den nye ordning kan benyttes af alle virksomheder, altså også virksomheder uden overenskomstmæssig mulighed for arbejdsfordeling.

Den nye ordning er sideløbende med den eksisterende arbejdsfordelingsordning, som forudsætter en overenskomstmæssig hjemmel. GLS-A’s medlemsvirksomheder har muligheden for at benytte den eksisterende arbejdsfordelingsordning gennem overenskomstfravigende lokalaftaler.

Arbejdsfordeling kan omfatte alle ansatte

Arbejdsfordeling kan omfatte alle ansatte i virksomheden – både timelønnede og funktionærer såvel som overenskomstomfattede medarbejdere som medarbejdere, der ikke er omfattet af overenskomst.

Elever og udenlandske praktikanter, der er ansat i uddannelsesstillinger, kan ikke omfattes af arbejdsfordeling.

Under arbejdsfordeling optjener medarbejderen anciennitet på sædvanlig vis. Det vil sige, at perioder på dagpenge indgår i medarbejderens anciennitet.

Ledende medarbejdere, som repræsenterer arbejdsgiversiden, skal ikke indgå i arbejdsfordeling.

Arbejdsgiveren beslutter

Arbejdsgiveren kan beslutte at iværksætte arbejdsfordeling. Arbejdsgiveren kan udpege den eller de afdelinger eller produktionsenheder, som arbejdsfordelingen skal omfatte.

Arbejdsfordeling skal omfatte alle ansatte – både fuldtids- og deltidsansatte – i en virksomhed som helhed, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed i virksomheden. Dette krav anses for oplyst, selvom en eller flere ansatte deltager i uddannelse med løn under arbejdsfordelingen.

En arbejdsgiver, der ønsker at etablere arbejdsfordeling, skal oplyse alle ansatte, der kan blive omfattet herom samt oplyse om de vilkår, der vil være gældende under arbejdsfordelingen. Endvidere skal arbejdsgiveren oplyse om det forventede starttidspunkt. Det er – bl.a. af bevismæssige grunde – hensigtsmæssigt, at arbejdsgiveren giver oplysningen skriftligt.

Arbejdsfordeling skal være sagligt begrundet.

Medarbejderen kan beslutte om vedkommende vil indgå

Når medarbejderen modtager oplysning fra arbejdsgiveren om iværksættelse af arbejdsfordeling, har medarbejderen 24 timer til at beslutte om vedkommende vil indgå. Hvis medarbejderen ikke inden for 24 timer meddeler arbejdsgiveren, at denne ikke ønsker at indgå i arbejdsfordelingen, bliver den ansatte omfattet af arbejdsfordelingen, hvis den iværksættes.

Oplysning fra arbejdsgiveren, der tilgår medarbejderen på en søndag eller en helligdag/24. december, anses modtaget den først følgende hverdag.

Arbejdsgiveren afgør på baggrund af tilbagemeldingerne fra medarbejderne, om arbejdsfordeling skal sættes i værk og giver de enkelte berørte medarbejdere meddelelse herom.

Hvis en medarbejder har givet meddelelse til arbejdsgiveren om, at vedkommende ikke ønsker at indgå, beslutter arbejdsgiveren om vedkommende skal afskediges.

Arbejdsgiveren skal informere og høre medarbejderne

Lønmodtagernes repræsentanter skal informeres og høres efter reglerne i Samarbejdsaftalen mellem SALA og LO. Samarbejdsudvalget skal modtage information så tidligt og på en sådan måde, at medarbejderrepræsentanterne har mulighed for at komme med forslag og løsningsmodeller. I virksomheder, hvor der ikke er samarbejdsudvalg, informeres medarbejdernes tillidsrepræsentant eller medarbejderne på tilsvarende måde.

Procedure for iværksættelse af arbejdsfordeling kan initieres, men arbejdsfordeling kan ikke sættes i kraft, før information og høring er sket

Omfanget af ledighed under arbejdsfordeling

Ved ny arbejdsfordeling skal tid med ledighed udgøre mindst 20 pct. og maksimalt 50 pct. i gennemsnit målt over 4 uger i forhold til den aftalte arbejdstid.

Hvis medarbejderen er ansat på fuld tid – 37 timer om ugen – skal tid på arbejdsfordeling mindst udgøre 29,6 timer og højst 74 timer målt over 4 uger.

Der gælder ingen faste modeller for, hvorledes arbejdsfordeling skal fordeles på dage og uger ud over ovenstående.

Højere dagpengesats

A-kassen skal vurdere, om den enkelte medarbejder kan få supplerende dagpenge under arbejdsfordelingen. 

Når medarbejderen er ledig i forbindelse med arbejdsfordeling, modtager vedkommende dagpenge fra a-kassen. Dagpenge beregnes af a-kassen og kan højst udgøre 90% af lønnen og op til 120 pct. af dagpengesatsen, hvilket vil sige ca. 143,50 kr. pr. time.

Perioder på arbejdsfordeling – både ny og gammel ordning – medregnes ikke i den periode, man kan modtage understøttelse ved ledighed.

Arbejdsgiveren bidrager med G-dages betaling

Arbejdsgiveren skal betale en godtgørelse svarende til 3 G-dage pr. påbegyndt måned til hver medarbejder i ordningen. Ordningen fungerer ved, at arbejdsgiveren udbetaler godtgørelsen til medarbejderen, som for de pågældende dage ikke skal have dagpenge. Staten dækker forskellen fra G-dages satsen til arbejdsfordelingsydelsen.

Godtgørelsen skal udbetales sammen med lønudbetalingen for den måned, hvor hvilken godtgørelsen ydes. Dækker arbejdsfordelingen ikke en hel måned, udbetales godtgørelsen ii forholdet til antallet af dage, medarbejderen er omfattet af arbejdsfordeling i den pågældende måned

De almindelige 2 G-dage er suspenderet i forbindelse med ny arbejdsfordelingsordning.

Opsigelse under arbejdsfordeling

En medarbejder, der er omfattet af arbejdsfordeling, kan ikke under arbejdsfordeling opsiges af de årsager, som begrundede iværksættelse af arbejdsfordeling.

Hvis en medarbejder opsiges af andre årsager, vil de vilkår, der var gældende forud for iværksættelse af arbejdsfordelingen være gældende i forbindelse med opsigelsen.

Medarbejderen kan sige op

Under arbejdsfordeling kan medarbejdere, som er omfattet, uden forudgående varsel fratræde for at overtage andet arbejde med længere arbejdstid. Det betyder, at medarbejderens almindelige opsigelsesvarsel overfor arbejdsgiveren er suspenderet i den periode, hvor arbejdsfordelingen løber.

Arbejdsgiveren kan ændre arbejdsfordelingen

Arbejdsgiveren kan undervejs ændre i en allerede iværksat arbejdsfordeling. Hvis arbejdsgiveren ønsker at ændre arbejdsfordelingen, og dette medfører, at ledigheden for medarbejderne øges, skal proceduren med meddelelse samt information og høring gentages.

Ikke-forsikrede kan komme med

Lønmodtagere uden medlemskab af en a-kasse kan komme med i den nye arbejdsfordelingsordning ved at melde sig ind i en a-kasse og indbetale 3 måneders medlemskab pr. måned, hvor de ønsker ret til dagpenge under den nye arbejdsfordelingsordning. Efter udløb af den midlertidige ordning vil lønmodtager ikke have ret til dagpenge ved ledighed.

Mulighed for uddannelse

I samarbejde med virksomheden vil det være muligt at iværksætte og gennemføre opkvalificeringsforløb, der helt eller delvist ligger i perioder, hvor medarbejderen er ledig og modtager arbejdsfordelingsdagpenge.

Anvendelse af vikarer

En virksomhed må ikke anvende vikarer fra et vikarbureau i virksomheden som helhed, i den virksomhedsafdeling eller produktionsenhed, hvor der er arbejdsfordeling.

Anmeldelse til jobcentret

Arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret i kommunen senest samtidig med, at arbejdsfordelingen træder i kraft. Jobcentret skal ikke godkende arbejdsfordelingen.

Præcisering og ændring af regler

Da reglerne om ny midlertidig arbejdsfordeling er helt nye, må det forventes, at der vil ske en løbende præcisering og eventuelt ændring. Nærværende vejledning er udarbejdet umiddelbart efter Folketingets vedtagelse af den nødvendige lovgivning og vil blive ajourført i takt med, at Beskæftigelsesministeriet i bekendtgørelsesform måtte fastsætte nærmere regler for betingelser og rammer.

Yderligere information

Sekretariatet står klar med råd og vejledning om etablering af arbejdsfordeling og kan kontaktes på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Tilbage til oversigt
coronavirus