Tilbage til oversigt
23. februar 2021

Ny 3-årig overenskomst indgået med 3F

Efter mange møder og 18 timers forhandlinger i sidste omgang er der tirsdag morgen indgået aftale med 3F om en ny 3 årig overenskomst. Overenskomsten gælder for perioden 1. marts 2021 til 29. februar 2024. Arbejdsstandsningen for alle medlemmer, som 3F havde varslet til ikrafttræden 1. marts, er derfor ikke længere aktuel.

På de store linjer svarer overenskomsten til de øvrige normallønsoverenskomster, der i øvrigt er indgået på det private arbejdsmarked i 2020 og 2021. Bestyrelsen vurderede under forhandlingsforløbet, at man kunne opnå det bedste resultat ved selv at indgå en overenskomst med 3F fremfor at lade forhandlingerne overgå til Forligsinstitutionen, hvor man kan forvente, at forligsmanden vil kigge ind i en løsning, som blot er en kopi af de øvrige overenskomstaftaler, som senest er indgået på det private arbejdsmarked. Vi har under forhandlingerne opnået delelementer, som vi ellers ikke ville have opnået.

I hovedtræk indeholder overenskomsten følgende elementer:

 • Normaltimelønnen forhøjes pr. 1. marts 2021 med 3,20 kr., pr. 1. marts 2022 med 3,20 kr. og pr. 1. marts 2023 med 3,15 kr.
 • Der er fuld modregningsadgang, således at der ikke skal ske lønregulering for medarbejdere, der har personlige tillæg eller lignende og som allerede oppebærer en løn, der er lig med eller højere end de nye timelønninger.
 • Genetillæg reguleres med 1,6% hvert år, herunder også holddriftstillæg.
 • Fritvalgskontoen stiger med 1 procentpoint hvert år og stiger således fra 4 procent til 7 procent.

Der bliver mulighed for løbende udbetaling af fritvalgskontoen og mulighed for at aftale andre fritvalgselementer.

 • Timelønnen til elever og udenlandske praktikanter forhøjes pr. 1. marts 2021 med 1,1 procent, pr. 1. marts 2022 med 1,1 procent og pr. 1. marts 2023 med 1,2 procent.
 • Pr. 1. september 2021 forhøjes pensionsbidraget til elever, som er fyldt 20 år til det samme bidrag som øvrige medarbejdere, dvs. i alt 12,99%, hvoraf 8,66% er betalt af arbejdsgiveren.

For elever, som er 18 og 19 år, er pensionsbidraget uforandret. Hvis AUB beslutter at finansiere disse elevers pensionsbidrag, vil bidraget blive forhøjet til 12%, hvor 8 procent er betalt af arbejdsgiveren. Indtil denne forhøjelse måtte finde sted,  skal arbejdsgiveren betale en elevforsikring hos PensionDanmark. Elevforsikringen koster knap 30 kr. om måneden.

 • Der indføres en ny lokallønsmulighed, hvor en del af timelønnen lægges i en pulje, som fordeles efter kriterier, som er aftalt på den enkelte virksomhed. Lokallønsmuligheden starter med 1,00 kr. pr. time og forhøjes til 2,00 kr. pr. time fra 1. marts 2023.
 • I skovbruget indføres mulighed for holddriftsarbejde (skifteholdsarbejde) på samme måde som øvrige medlemsområder.
 • Der indføres i alle overenskomster mulighed for at indføre flekstid efter lokal aftale.
 • Uddannelseskonsulenttjenesten, som blev indført fra 2019, fortsætter og bliver et permanent tilbud til virksomheder og medarbejdere.
 • Bidraget til kompetencefonden forhøjes fra 2022 med 82 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget pr. år.
 • Hidtidig praksis omkring minimumsarbejdstid for deltidsansatte skoleelever, studerende og ældre kodificeres, således at reglerne for mindste ugentlig arbejdstid bortfalder.
 • Forsøgsordningen med overenskomstdækning af anlægsgartnervirksomheder gøres permanent.
 • Det bliver muligt at aftale, at ferie afholdes i timer.
 • I de overenskomster, hvor der er maksimumsatser for løn under sygdom, barsel m.v. forhøjes disse med 2,50 kr. pr. time hvert år.
 • Chauffører kan få førerkort til digital tachograf betalt via kompetencefonden.
 • Eksisterende mulighed for at aftale ferieoverførsel videreføres, således at der kan aftales overførsel af op til 5 dages ferie hvert år, dog højst 10 dage i alt.
 • Der indføres 3 ugers øremærket forældreorlov løn til faderen. Der vil være refusion af barselsdagpenge til virksomheden og refusion fra GLS-A Barseludligning.
 • Der indføres mulighed for uddannelse ved opsigelse for visse medarbejdere.
 • Der indføres ret til frihed uden løn ved barnets anden sygedag og ved lægebesøg. Medarbejderen kan få udbetalt manglende løn fra fritvalgskontoen.
 • Retten til løn under sygdom forlænges fra 8 uger til 10 uger. Medarbejderen med 3 års anciennitet kan ikke afskediges under de første 10 ugers sygdom.
 • Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter skal have adgang til IT-faciliteter, og arbejdsmiljørepræsentanters rolle, opgaver og tid til opgaver er nærmere defineret.

Overenskomstprotokollaterne er tilgængelige her.

Nye lønoversigter vil være tilgængelige, når forhandlingsresultatet er endeligt godkendt, og nye overenskomster vil blive udarbejdet snarest herefter.

Der er nu indgået nye overenskomster med 3F og Dansk Metal. Forhandlingerne med HK er endnu ikke afsluttede.

Der vil blive afholdt medlemsmøder senere, når hele overenskomstsituationen er afsluttet.

Tilbage til oversigt
person holding hands of another person