Tilbage til oversigt
9. december 2022

Nye krav til kønsfordeling i ledelsen

Pr. 1. januar 2023 træder nye krav i selskabsloven om ligelig fordeling af køn i ledelsen i større danske virksomheder i kraft. Formålet med reglerne er at fremme politikker, som understøtter en ligelige kønsfordeling i ledelsen.

Det betyder, at disse virksomheder skal indføre måltal og politikker, som skal sikre at kønsfordelingen i ledelsesorganer bliver mere lige.

Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort en ny vejledning om de skærpede krav. Vejledning kan findes her.

Hvilke virksomheder er omfattet?

Større virksomheder er defineret som virksomheder der i de seneste to regnskabsår har opfyldt to af følgende betingelser:

  • En balancesum på 156 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 313 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250.

Hvis en virksomhed opfylder to eller alle tre betingelser, er virksomheden derfor omfattet af de nye regler. Der er dog fastsat en bagatelgrænse, hvilket betyder at virksomheder der i det seneste regnskabsår ikke har beskæftiget mere end 50 medarbejdere, kan undlade at følge reglerne.

Hvad medfører reglerne?

De nye regler betyder, at større virksomheder skal

  • Opstille måltal for andelen af generalforsamlingsvalgte medlemmer af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan
  • Opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer
  • Udarbejde en politik, som har til formål at øge andelen af det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer

Reglerne omfatter således ikke kun det øverste ledelsesorgan, f.eks. bestyrelsen, men også direktionen og medarbejdere med personaleansvar.

Loven definerer en ligelig kønsfordeling som en fordeling på 40/60 % af henholdsvis kvinder og mænd. Det betyder, at først når ledelsen består af minimum 40% kvinder, vil virksomheden leve op til målet om en ligelig fordeling.

Tilbage til oversigt
people on conference table looking at talking woman