Tilbage til oversigt
16. december 2020

Virksomhedens muligheder når der opstår arbejdsmangel på grund af Corona-nedlukninger

I øjeblikket udvikler corona-epidemien sig i den forkerte retning – både i Danmark og rundt i Europa. Det kan for nogle virksomheder give udfordringer med afsætning af produktionen og deraf følgende vanskeligheder med at finde beskæftigelse til de ansatte.

Hvis virksomheden oplever manglende arbejde til medarbejderne, er der forskellige muligheder.

Hjemsendelse med lønkompensation

Står virksomheden overfor at skulle afskedige mindst 30% af medarbejderne, kan et alternativ være at hjemsende medarbejderne med lønkompensation. Virksomheden skal under hjemsendelsen betale medarbejderne sædvanlig løn, men vil fra staten modtage en lønkompensation. Lønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede månedlige lønudgifter for funktionærer og 90 pct. for ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat.

Lønkompensationsordningen gælder foreløbigt frem til 3. januar 2021.

Arbejdsfordeling

Der er indført en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning, som vil være gældende indtil udgangen af 2021. Ved ny arbejdsfordeling skal tid med ledighed udgøre mindst 20 pct. og maksimalt 50 pct. i gennemsnit målt over 4 uger i forhold til den aftalte arbejdstid.

Hvis medarbejderen er ansat på fuld tid – 37 timer om ugen – skal tid på arbejdsfordeling mindst udgøre 29,6 timer og højst 74 timer målt over 4 uger. Der gælder ingen faste modeller for, hvorledes arbejdsfordeling skal fordeles på dage og uger ud over ovenstående.Under arbejdsfordeling modtager medarbejderen ikke løn fra virksomheden men dagpenge fra A-kassen.

Dagpengene udgør op til 120% af højeste dagpengesats. 

Overenskomstfravigende lokalaftaler om opsigelse

I GLS-A’s kollektive overenskomster med 3F er der mulighed for at indgå overenskomstfravigende lokalaftaler med den lokale 3F-afdeling om midlertidig opsigelse. Indholdet i sådanne aftaler kan eksempelvis være, at virksomheden kan opsige medarbejdere uden at overholde det sædvanlige opsigelsesvarsel mod, at medarbejderne til gengæld garanteres genansættelse inden for en given tidshorisont.

Når medarbejderen er midlertidigt opsagt, vil vedkommende ikke modtage løn fra virksomheden men dagpenge fra A-kassen.

Ferie, feriefridage og afspadsering

Normalt skal arbejdsgiveren varsle hovedferie med 3 måneders varsel og øvrig ferie med 1 måneds varsel. Det er dog muligt at afholde ferie uden varsel, hvis arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder er enige om det.

Ifølge overenskomsterne optjener medarbejderne 5 feriefridage om året. Der gælder intet formelt varsel for afholdelse af feriefridage. Arbejdsgiveren kan således – hvis det er nødvendigt – pålægge en medarbejder at afholde tilgodehavende feriefridage uden varsel.

Hvis en medarbejder har timer stående til afspadsering, kan disse afholdes i henhold til reglerne i den enkelte overenskomst. Afspadsering kan således også være en mulighed, hvis virksomheden ikke har arbejde til medarbejderne.

Opsigelse

Hvis en virksomhed mangler arbejde til medarbejderne, kan arbejdsgiveren opsige de medarbejdere, som man ikke længere har arbejde til. Opsigelse skal i de fleste tilfælde ske med det varsel, som den enkelte medarbejder har ret til ifølge sin ansættelseskontrakt. I nogle tilfælde bortfalder opsigelsesvarslet i ved akut arbejdsmangel.

Søg rådgivning

Ovenstående er blot en kort opremsning af de muligheder, som virksomheden har, når der mangler arbejde til medarbejderne. Læs mere på vores hjemmeside under ”rådgivning”. Det kræver i de fleste tilfælde konkret rådgivning at finde den bedste løsning. GLS-A opfordrer derfor til, at man kontakter sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Tilbage til oversigt
coronavirus