Menu

Generelle tilskudsregler og finansiering

Jordbrugets Kompetencefond yder støtte til uddannelse. Medarbejdere på gartnerier og planteskoler, landbrug, skovbrug, maskinstationer og i agro-industrien kan få tilskud til efteruddannelse i AMU-systemet, til kompetencevurdering, til læse- og regnekurser, ordblindeundervisning og meget andet.

Under uddannelse, som finder sted i arbejdstiden modtager medarbejderen sin normale løn fra virksomheden på op til kr. 190 pr. time. Kompetencefonden yder et tilskud på kr. 75 pr. time til supplement af VEU-godtgørelse eller SVU fra staten, der i 2019 er på kr. 117,70 pr. time. Endvidere betaler kompetencefonden ved deltagelse i AMU-kurser deltagergebyret på mellem kr. 122 og 182 pr. dag.

Af overenskomsterne mellem 3F og GlS-a fremgår det, at den enkelte medarbejder ret til 2 ugers selvvalgt uddannelse om året. Imidlertid har bestyrelsen for kompetencefonden aftalt, at der udbetales støtte til både virksomhedspålagte og selvvalgte kurser. Bestyrelsen har også aftalt, at der gives tilskud til kursus der kan være mere end 2 uger.  Derfor er der ikke en øvre grænse for antallet af uger, den enkelte medarbejder kan være på kursusKompetencefonden finansieres ved, at virksomhederne som er omfattet af de kollektive overenskomster mellem 3F/Dansk Metal og GLS-A betaler et årligt bidrag på kr. 780 pr. medarbejder.

 

Konsulenttjeneste for efter- og videreuddannelse

GLS-A, 3F og HK ruster sig til fremtidens øgede kompetencekrav og har i en fælles uddannelsesindsats ansat Lotte Julin Bock pr. 1. januar 2019. Lotte skal hjælpe GLS-As medlemmer og medarbejdere med målrettet at arbejde med efteruddannelse og kompetenceudvikling. Lotte vil kort sagt være den konsulent som virksomhed og medarbejder skal henvende sig til, så snart der er spørgsmål om planlægning eller finansering af efteruddannelse og kompetenceudvikling og få søsat uddannelsesinitiativer. Lotte kan også være bindeleddet mellem medarbejdere og virksomheder som på tværs af virksomheder har et ønske om at afholde fælles kurser. Kontakt Lotte direkte på ljb@gls-a.dk eller 87403412.

 

Særlige tilskudsregler

Tilskud til medarbejdere, som arbejder på skiftehold eller weekendhold

For medarbejdere på skiftehold eller weekendarbejdere gælder særlige tilskudsmuligheder.

Medarbejdere på skiftehold eller ansat til weekendarbejde har ret til at modtage løn fra virksomheden (dog maksimalt 190 kr. pr. time) plus det skifteholdstillæg, som medarbejderen normalt ville oppebære.

Fonden betaler sædvanligt tilskud til virksomheden på 75 kr. pr. time plus det skifteholds- eller weekendtillæg, som virksomheden udbetaler til medarbejderen.

 

Forberedende voksenundervisning (FVU) og almen voksenuddannelse (AVU)

Ved forberedende voksenundervisning FVU og ved almen voksenuddannelse AVU betaler fonden et særligt tilskud, således at medarbejderen kan få fuld løn plus 25%. Fonden refunderer samtlige virksomhedens lønudgifter. Fonden betaler også deltagergebyret.

FVU er et undervisningstilbud til voksne, som har behov for at styrke grundlæggende færdigheder indenfor: læsning, matematik, engelsk og IT. Du bliver bl.a. undervist i at læse fra aviser og blade, skrive e-mails og bruge matematik, engelsk eller IT i din dagligdag.

Forberedende voksenundervisning (FVU) henvender sig til alle, der kan få noget ud af undervisningen. Varigheden er 30 – 80 lektioner pr. trin. Der er mulighed for SVU.

Du kan læse mere om FVU på Uddannelsesguiden

Almen voksenuddannelse (AVU) er enkeltfagsundervisning for voksne i almene fag på et grundlæggende niveau. Fagene kan afsluttes med prøver. Varigheden er typisk 1/2 til 1 år.

Deltagerbetaling 120 til 1.170 kr. pr. fag, som refunderes af kompetencefonden. Der gælder særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU i særlige tilfælde eller SU. Prøverne har samme værdi som folkeskolens afsluttende prøver og giver adgang til de samme uddannelser. Der findes kernefag som bl.a. dansk, dansk som andetsprog og matematik samt tilbudsfag som fx billedkunst, psykologi og idræt.

Du behøver ikke at have særlige forudsætninger for at deltage. Uddannelsen henvender sig til alle over 18 år, der har behov for at opfriske et eller flere fag på grundskoleniveau.

Du kan læse mere om AVU på Uddannelsesguiden

 

Kurser uden offentligt løntilskud

Kompetencefonden yder primært tilskud til kurser med offentligt løntilskud. Der findes dog en række kurser, som udbydes i privat regi og som i nogle tilfælde er lovpligtige. Kompetencefonden yder tilskud til sådanne kurser efter en individuel, konkret vurdering. Du kan finde en ”Positivliste” her over nogle af de kurser, som du kan forvente at få tilskud til.

Ved deltagelse i kurser, hvor der ikke gives VEU-godtgørelse eller SVU, giver fonden fuldt løntilskud op til kr. 190 pr. time. Arbejdsgiveren betaler medarbejderen den normale løn, dog maksimalt kr. 190 pr. time. Kompetencefonden refunderer arbejdsgiveren et beløb svarende til lønudgiften, dog maksimalt kr. 190 pr. time. Der gives ikke tilskud til feriepenge, søgnehelligdags-fridagsbetaling, pensionsbidrag m.v.

Som noget helt nyt har kompetencefondens bestyrelse besluttet at betale for udgifterne til EU-førerbeviset og det dertilhørende foto.

Trailerkørekort

Fonden giver tilskud til erhvervelse af trailerkort (BE-kørekort). Trailerkortet kan erhverves på private køreskoler. Kompetencefonden yder et tilskud på indtil kr. 5.000 til dækning af udgifterne til erhvervelse af trailerkortet samt tilskud til lønnen på kr. 75 pr. time, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. Trailerkort ansøgning

Elever

Elever er ikke omfattet reglerne for refusion via kompetencefonden. Virksomheden betaler ikke bidrag for elever, og eleverne er allerede under uddannelse. Af disse årsager udbetales der ikke lønrefusion for elevers deltagelse i kurser.

Hjemsendelse og efteruddannelse

Læse mere om reglerne for efteruddannelse af medarbejdere der er hjemsendt pga. vejrlig her

Pjece om tilskudsmuligheder

Kompetencefonden har udarbejdet en lille pjece om tilskudsmulighederne.

Her kan du som inspiration se en liste over godkendte kurser i 2018

Hvordan søger man tilskud

Virksomheden betaler løn m.v. til medarbejderen og søger tilskud i fonden. Ansøgningsskema

Ansøgningsfrist

Der skal søges om refusion senest 12 måneder efter afsluttet kursus.