Tilbage til oversigt
26. februar 2021

Bidrag for 2021 til GLS-A Barseludligning stiger

Medlemsvirksomhederne i GLS-A er tilsluttet GLS-A Barseludligning. GLS-A’s barseludligningsordning er et fordelagtigt alternativ til Barsel.dk, som virksomheder uden tilslutning til en decentral barselsudligningsordning skal betale bidrag til.

GLS-A Barseludligning udbetaler refusion af udgifter til løn, når medlemsvirksomhedernes medarbejdere er fraværende på grund af graviditet og barsel. Barselsudligningsordningen drives efter et ”hvile i sig selv” princip, som betyder, at udgifter og indtægter skal balancere.

I 2020 modtog GLS-A Barseludligning et meget stort antal refusionsansøgninger i forhold til 2019. Det betød, at året bidrag fra medlemsvirksomhederne blev opbrugt og egenkapitalen blev nedbragt, således at ordningen kom ud af 2020 med et mindre underskud. I forbindelse med fastsættelse af budgettet for 2021 har det derfor været nødvendigt at sætte bidraget op til 755 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget pr. år eller 0,20 procent af lønsummen. Til sammenligning udgør bidraget til Barsel.dk kr. 1.225 pr. fuldtidsbeskæftiget.

Bidraget til GLS-A Barseludligning fastsættes i henhold til vedtægterne en gang årligt i henhold til et budget for de forventede udgifter til refusion m.v. Hvis forholdene nødvendiggør det, kan bestyrelsen vedtage at opkræve et ekstra beløb hos virksomhederne med henblik på at sikre, at GLS-A Barseludligning til enhver tid besidde de nødvendige midler til kunne afholde ordningens refusionsforpligtelser.

Læs mere om GLS-A Barseludligning  og de fraværsperioder, der kan søges refusion for her.

Tilbage til oversigt
woman in blue denim button up jacket and blue denim jeans standing near brown wooden fence