Tilbage til oversigt
4. marts 2022

Lov om øremærket barsel vedtaget

Folketinget har vedtaget en ny orlovsmodel, som skal skabe mere ligestilling mellem forældre og større fleksibilitet i familierne. Samtidigt forbedres orlovsmuligheder for LGBT+ familier og soloforældre.

Ændringerne i orlovsmodellen indebærer en ændring af barselsloven, som får virkning for børn født fra og med den 2. august 2022. For børn født før den 2. august 2022, gælder de hidtidige regler for forældrenes orlov.

Nugældende regler
Efter de nuværende regler har moderen 4 ugers graviditetsorlov med barselsdagpenge før det forventede fødselstidspunkt og herefter 14 ugers barselsorlov med barselsdagpenge. Faderen/medmoderen har ret til 2 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Efter moderens 14 ugers barselsorlov har begge forældre ret til at holde 32 ugers forældreorlov hver, men forældrene har kun ret til 32 ugers barselsdagpenge tilsammen.

Nye regler
Med den nye barselslov får begge forældre som udgangspunkt 24 ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge efter barnets fødsel. 2 af ugerne er øremærket den enkelte forælder og skal holdes i forbindelse med fødslen – præcist som begge forældre skal i dag.

For lønmodtagere bliver yderligere 9 af de 24 uger øremærket. Det betyder, at denne orlov ikke kan overdrages til den anden forælder, og derfor at orloven som udgangspunkt bortfalder, hvis den ikke afholdes. De resterende 13 uger kan som udgangspunkt overdrages til den anden forælder. Selvstændige, studerende og ledige bliver ikke omfattet af reglerne om 9 ugers øremærket orlov.

Moderen har herefter ret til 4 ugers graviditetsorlov, 10 ugers orlov efter fødslen (hvoraf de 2 første er øremærket/obligatorisk) og herefter yderligere 14 ugers orlov (hvoraf de 9 uger er øremærket).

Faderen eller medmoderen har ret til 2 ugers orlov (øremærket), som skal holdes indenfor 10 uger efter fødslen. Herefter har faderen/medmoderen ret til 22 ugers orlov (hvoraf de 9 uger er øremærket).

LGBT+ og soloforældre
Fra den 1. januar 2024 bliver det muligt for LGBT+ familier at overdrage orlovsuger til sociale forældre, f.eks. en samlever eller kendt donor, og for soloforældre bliver det muligt at overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem, f.eks. en bedsteforælder.

Løn under orlov
For medarbejdere omfattet af GLS-A’s overenskomster skal virksomheden fortsat følge betalingsreglerne heri i forbindelse med barsel mv. Det forventes, at der vil ske tilpasning af reglerne i overenskomsten samt barselsudligningsordningen i forhold til de nye regler om orlov og barselsdagpenge. GLS-A vil orientere nærmere herom på et senere tidspunkt.

For medarbejdere, der ikke er omfattet af en overenskomst, følger reglerne om betaling under orlov af den individuelle aftale eller f.eks. af virksomhedens personalepolitik herom. Mange virksomheder har regler som følger orlovsreglerne i den nuværende barselslov, og dermed giver moderen løn under 14 ugers barselsorlov og faderen/medmoderen løn under 2 ugers orlov samt betaling i et antal uger under forældreorlov.

Hvis virksomheden på nuværende tidspunkt har betalingsregler, som giver moderen løn i en længere periode end faderen/medmoderen skal virksomheden tage skridt til at ændre reglerne, da det kan blive betragtet som forskelsbehandling at have betalingsregler, der favoriserer moderen, når den nye ligestilling af orlovsperioder og ret til barselsdagpenge træder i kraft.

GLS-A bemærker
GLS-A vil snarest vende tilbage med yderligere information om de nye barselsregler, ligesom der vil blive udbudt webinarer, hvor reglerne gennemgås.

Tilbage til oversigt
person holding baby's index finger