Tilbage til oversigt
17. januar 2024

Nye barselsregler for soloforældre mv.

Med virkning fra 1. januar 2024 udvides kredsen af, hvem der kan gå på barsel, da nærtstående familiemedlemmer til soloforældre og sociale forældre til børn i særlige familiekonstellationer får mulighed for at få overdraget orlov til sig. De nye regler er en udmøntning af ændringer af barselsloven tilbage i 2022, som bl.a. andet også medførte de nu allerede etablerede regler om øremærket barsel.

Som arbejdsgiver skal man derfor være bevidst om, at medarbejdere fremover kan have ret til barselsorlov uanset, at de ikke selv venter barn eller adopterer. Medarbejdere, der som nærtstående familiemedlemmer eller sociale forældre anmoder om at holde og holder orlov efter de nye regler, er omfattet af den særlige beskyttelse, der gælder for barslende medarbejdere i øvrigt. De nye regler gælder for børn født eller modtaget 1. januar 2024 eller senere.

Soloforældres mulighed for at kunne overdrage til nærtstående
En soloforælder er en forælder, hvis partner er død inden fødslen, en enlig forælder som har fået barn ved kunstig befrugtning eller rugemor eller en eneadoptant. En soloforælder kan nu overdrage en del af sin orlov til et nærtstående familiemedlem. Med nærtstående familiemedlemmer menes:

  • Soloforælderens egne forældre
  • Soloforælderens søskende over 18 år
  • Forælder og søskende over 18 år til en afdød forælder

En soloforælder som er lønmodtager vil maksimalt kunne overdrage op til 23 ugers orlov. En selvstændig eller studerende vil kunne overdrage op til 32 ugers orlov.

Den nærtstående får overdraget orloven med ret til barselsdagpenge. Der er ikke knyttet nogen lønret til orloven. Betaler virksomheden alligevel løn, kan virksomheden søge refusion i form af barselsdagpengene. GLS-As barselsudligning yder ikke refusion.

En medarbejder, som får overdraget orlov som nærtstående familiemedlem, skal med 8 ugers varsel give arbejdsgiver besked om, hvornår og hvor meget orlov, der afholdes.

Mulighed for at overdrage orlov til sociale forældre
Begrebet sociale forældre er tiltænkt, at LGBT+, regnbuefamilier og andre med alternative familiemønstre ved overførsel skal kunne dele barselsorloven mellem de voksne, som er tiltænkt en forældrelignede relation til barnet. En forælder (mor, far, medmor eller adoptant) kan nu overdrage en del af sin orlov til en social forælder. Med social forælder menes:

  • En forælders ægtefælle eller samlever, som ikke er barnets forælder, men som er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet (papfar, papmor mv.)
  • En kendt donor, som ikke er barnets forælder, men som er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet
  • En kendt donors ægtefælle eller samlever, som ikke er barnets forælder, men som er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet

En samlever er defineret, som en man har levet i ægteskabslignede forhold med i mindst 2 år på tidspunktet for orlovens begyndelse.

Lønmodtagere kan overdrage op til 13 ugers orlov til en social forælder. Studerende og selvstændige kan overdrage op til 22 ugers orlov til en social forælder.

Den sociale forælder får overdraget orloven med ret til barselsdagpenge. Der er ikke knyttet nogen lønret til orloven. Betaler virksomheden alligevel løn, kan virksomheden søge refusion i form af barselsdagpengene. GLS-As barselsudligning yder ikke refusion.

En medarbejder som får overdraget orlov som social forælder med samme varsel som juridiske forældre give arbejdsgiver besked om, hvornår og hvor meget orlov, der afholdes. Dvs. for orlov indenfor de første 10 uger efter barnet er født/modtaget, skal der gives besked 4 uger før fødsel/modtagelsen. For orlov, der ligger fra 11. uge efter barnet er født/modtaget, skal der gives besked senest 6 uger efter barnets fødsel/modtagelse.

Uanset at der er tale om regler med en relativt begrænset målgruppe, anbefaler GLS-A, at man overvejer håndteringen af forespørgsler og anmodninger om orlov fra medarbejdere, der får overført orlov efter de nye regler. Da de er beskyttet som barslende medarbejdere i øvrigt, er det vigtigt, at de ikke oplever negativ særbehandling. Særligt i forhold til regler og retningslinjer for løn under barsel, er det vigtigt, at virksomhedsspecifikke ordninger bliver udmøntet på en måde, der ikke giver anledning til forskelsbehandling.

Tilbage til oversigt
person holding baby's index finger