Arbejdsskader

Bødestraf ved overtrædelse af arbejdsmiljøloven Sker der en arbejdsulykke på en virksomhed, så kan arbejdsgiver/virksomheden blive straffet med bøde, når…

Bødestraf ved overtrædelse af arbejdsmiljøloven Sker der en arbejdsulykke på en virksomhed, så kan arbejdsgiver/virksomheden blive straffet med bøde, når arbejdsmiljøloven er overtrådt. Arbejdsmiljøloven kan være overtrådt, hvis en medarbejder arbejder uden at bruge det nødvendige sikkerhedsudstyr eller tekniske udstyr. Det kan f.eks. være arbejde i højden, hvor der er…
Anmeldelse af arbejdsskade
Anmeldelse af arbejdsskader Arbejdsgivere har pligt til at anmelde arbejdsskader, hvor en medarbejder er kommet til skade ved en ulykke. Hvis der er tale om arbejdsskader som falder under kategorien ”erhvervsbetingede lidelser”, så vil det være en sundhedsfaglig vurdering og derfor en læge eller tandlæge som anmelder skaden. Arbejdsulykker med fravær Alle ulykker skal anmeldes senest 14 dage efter første fraværsdag fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen. Arbejdsulykker uden fravær I situationer, hvor tilskadekomne ikke har fravær på grund af arbejdsulykken, skal arbejdsgivere fortsat anmelde arbejdsulykken til deres arbejdsskadeforsikringsselskab, hvis de vurderer, at skaden eksempelvis vil give tilskadekomne et varigt mén. Fristen for anmeldelse er 14 dage efter tilskadekomstdagen. Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?
  • Arbejdsulykker og forgiftningstilfælde
  • Arbejdsrelateret fysisk vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, hvis ulykken er relateret til arbejde for en arbejdsgiver
Pligten til at anmelde en arbejdsskade gælder alle typer af medarbejdere uanset overenskomstforhold, vikarstatus, lederstatus og ansættelsesvilkår i øvrigt. Hvis arbejdsgiver selv kommer til skade eller bliver forgiftet ved brug af tekniske hjælpemidler mv. skal dette også anmeldes. Selvstændige og forsikringspligt Det er frivilligt for selvstændige (dvs. enkeltmandsvirksomheder, I/S eller K/S) at forsikre sig mod arbejdsskader ved at oprette en arbejdsskadeforsikring og tilmelde sig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Hvis ejeren af et A/S eller ApS udfører arbejde i selskabet, vil personen være omfattet af arbejdsskadesikringsloven på samme vilkår som en almindelig ansat. Derfor har selskabet pligt til at sikre ejeren som de øvrige ansatte mod arbejdsskader ved at oprette en arbejdsskadeforsikring og tilmelde sig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Hvordan skal arbejdsulykker anmeldes? Alle arbejdsulykker anmeldes i systemet EASY på virk.dk uanset, om anmeldelsen skal ske til Arbejdstilsynet eller arbejdsskadeforsikringsselskaberne. Tilskadekomne eller en partsrepræsentant kan også selv anmelde arbejdsulykker inden for ét år. Vær opmærksom på ikke at glemme at anmelde en medarbejders arbejdsskade, da man som arbejdsgiver ellers risikerer at hæfte for ydelser, som den tilskadekomne ville have været berettiget til via arbejdsskadeforsikringen. Arbejdsgivere kan desuden blive straffet med bøde i størrelsesordenen 5-10.000,- kr. ved manglende anmeldelse. Yderligere oplysninger om anmeldelse af arbejdsskader kan ske ved henvendelse til sekretariatet på tlf. 8740 3400. Læs desuden mere på www.virk.dk, www.at.dk (Arbejdstilsynets hjemmeside) eller www.aes.dk (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring).