Funktionærer

Når en medarbejder udfører arbejde, der er omfattet af funktionærloven, får den pågældende medarbejder alle rettighederne ifølge loven. Det er…

Når en medarbejder udfører arbejde, der er omfattet af funktionærloven, får den pågældende medarbejder alle rettighederne ifølge loven. Det er derfor vigtigt at kende betingelserne for hvornår medarbejderen er funktionær, ligesom det er vigtigt at kende de særlige rettigheder og pligter, der udspringer af funktionærloven.
Hvem er funktionær?
Funktionærloven definerer, hvilke medarbejdere, der er omfattet af loven. En medarbejder er omfattet af funktionærloven, hvis
  • medarbejderen udfører funktionærarbejde,
  • i mere end 8 timer ugentligt, og
  • der er tale om en tjenestestilling.
Alle 3 betingelser skal være opfyldt for at medarbejderen er funktionær. Funktionærarbejde omfatter medarbejdere beskæftiget med
  1. handels- og kontorarbejde, køb eller salg eller dermed ligestillet lagerekspedition
  2. teknisk eller klinisk bistandsydelse eller arbejde, der kan sidestilles hermed
  3. arbejdsledelse, bestående udelukkende eller idet væsentlige af at lede og føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde
  4. arbejde, der væsentligst består af de i pkt. 1) og 2) nævnte arbejdsfunktioner.
Ofte kan det i grænsetilfælde være svært at afgøre, om en medarbejder er funktionær eller ej. Der kan eventuelt søges støtte i ansættelseskontrakten eller i de forudsætninger, der ligger i det løbende ansættelsesforhold. Ved tvivl anbefales det at rette henvendelse til GLS-A. Udfører medarbejderen både arbejde af manuel art og funktionærarbejde, skal det vurderes, om funktionærarbejdet udgør den væsentligste del af arbejdet. For at medarbejderen får funktionærstatus, skal funktionærarbejdet skal udgøre mere end halvdelen af arbejdet, og samtidig skal funktionærarbejdet i gennemsnit udgør mere end 8 timer ugentligt. Både fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere kan være funktionærer. Der er tale om en tjenestestilling, når medarbejderen har pligt til at udføre arbejdet personligt i henhold til arbejdsgivers instrukser. Det er ikke afgørende, om funktionæren i øvrigt arbejder selvstændigt, så længe funktionæren er underlagt arbejdsgivers instrukser. Det er ikke afgørende hvilke arbejdsopgaver, der er beskrevet i ansættelseskontrakten, eller hvilken titel medarbejderen har. Det afgørende er medarbejderens reelle arbejdsopgaver.