Dokumentation

Virksomheden kan kræve medarbejderens sygdom dokumenteret ved en lægeerklæring. Når virksomheden forlanger en lægeerklæring, skal virksomheden betale medarbejderens udgifter til…

Virksomheden kan kræve medarbejderens sygdom dokumenteret ved en lægeerklæring. Når virksomheden forlanger en lægeerklæring, skal virksomheden betale medarbejderens udgifter til lægeerklæringen. Der findes følgende former for lægeerklæringer: Friattest Mulighedserklæring Varighedserklæring (funktionærloven) Hvis medarbejderens fravær ikke dokumenteres af lægen, kan det efter omstændighederne få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen. Fraværet vil i…
Friattest
En friattest anvendes typisk, når virksomheden ønsker lægelig dokumentation for, at en medarbejders fravær skyldes sygdom. Friattesten kan også indeholde lægens vurdering af, hvor lang tid sygemeldingen må forventes at vare. Friattest anvendes typisk i tilfælde, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at lave en mulighedserklæring (se punkt 3.2). Friattest kan f.eks. anvendes i følgende situationer:
  • Hvis det ønskes dokumenteret at fraværet skyldes sygdom/uarbejdsdygtighed.
  • Hvis en medarbejder ikke ønsker at deltage i en sygesamtale.
  • Hvis en medarbejder sygemelder sig i sin opsigelsesperiode.
  • Hvis en medarbejder sygemelder sig inden sin ferie.
  • I situationer hvor der foreligger alvorlig eller længerevarende sygdom, og der er behov for dokumentation for forventet varighed.
  • I situationer hvor der tidligere er udarbejdet en mulighedserklæring med angivelse af varighed, og hvor der fortsat efter periodens udløb er sygefravær.
Listen er ikke udtømmende, og der kan være andre situationer, hvor der kan indhentes en friattest. En friattest kan kræves udarbejdet allerede fra 1. fraværsdag.