Barn født efter 2. august 2022

Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler for barsel, alt efter om barnet er født før eller efter d.…

Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler for barsel, alt efter om barnet er født før eller efter d. 2. august 2022! Herunder reglerne for børn født EFTER 2. august 2022.
Fraværsret
Moren har ret til graviditetsorlov 4 uger før fødslen og barselsorlov i 10 uger efter fødslen. Faren eller medmoren har ret til 2 ugers fædreorlov umiddelbart efter fødslen eller barnets modtagelse i hjemmet. Fædreorloven kan efter aftale med arbejdsgiver placeres indenfor de første 10 uger efter fødslen. Orloven skal som udgangspunkt holdes som 2 sammenhængende uger, men kan opdeles i enkeltdage ligeledes efter aftale med arbejdsgiver. Herudover har hver af forældrene ret til 32 ugers forældreorlov. Begge forældre kan udskyde 5 ugers forældreorloven til senere afholdelse. Under forudsætning af at de er i beskæftigelse, har begge forældre desuden mulighed for at forlænge forældreorloven med op til 14 uger. Den forlængende forældreorlov afholdes uden ret til barselsdagpenge. Ønsker medarbejderen at udnytte sin ret til at forlænge orloven, skal vedkommende oplyse virksomheden om dette indenfor de første 6 uger efter fødslen. Vær opmærksom på at ovenstående tegning alene viser medarbejdernes ret til fravær fra arbejdet i forbindelse med graviditet og fødsel. Ved siden af reglerne om fraværsret gælder der regler for dagpengeret. Endelig kan overenskomsterne, funktionærloven eller individuel aftale kan give ret til løn under fraværet. Forældrenes samlede ret til barselsdagpenge er maksimalt 52 uger (inkl. 4 ugers graviditetsorlov), og dækker således ikke hele perioden, hvor forældrene har ret til at være fraværende fra arbejdet. Derfor holder mange forældre kun den del af orloven, der er dagpengeberettiget. Læs mere om retten til dagpenge her. Vær desuden opmærksom på, at overenskomstansatte medarbejderes ret til løn under fraværet er betinget af, at arbejdsgiveren modtager refusion af barselsdagpengene. Læs mere under den relevante overenskomst her. Senest 3 måneder før termin, skal moren give arbejdsgiver meddelelse om det forventede fødselstidspunkt og om start på graviditetsorloven. Senest 4 uger før fødslen, skal faren eller medmoren give arbejdsgiver meddelelse om fædreorlovens begyndelse og forventede længde. Senest 6 uger efter fødslen skal forældrene underrette deres respektive arbejdsgivere om, hvor meget orlov de vælger at holde. Herunder også om orloven forlænges eller udskydes.