Tillidsrepræsentanter

Der er i overenskomsten opstillet valgbarhedsbetingelser, valgprocedurer, aflønnings- og afskedigelsesregler for tillidsrepræsentanter. Læs mere nedenfor eller i den enkelte overenskomst.

Der er i overenskomsten opstillet valgbarhedsbetingelser, valgprocedurer, aflønnings- og afskedigelsesregler for tillidsrepræsentanter. Læs mere nedenfor eller i den enkelte overenskomst.
Gartneri- og planteskoleoverenskomsten
Valg af tillidsrepræsentant Medarbejderne har ret til at vælge en tillidsrepræsentant på virksomheder, hvor der er beskæftiget mindst 5 medarbejdere. Valget skal godkendes af den lokale 3F afdeling, og meddeles arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren har ret til begrundet indsigelse. Det kan f.eks. være, at den valgte kun har været ansat i kort tid og der er andre medarbejdere som opfylder anciennitetskravet, eller at den valgte for nylig har modtaget en berettiget advarsel om forhold som gør vedkommende uegnet som tillidsrepræsentant. Indsigelse skal gøres straks arbejdsgiver får meddelelse om valget. Virksomheden skal rette henvendelse til GLS-A, hvis der skal gøres indsigelse mod valget. Alle medarbejdere (dog ikke vikarer fra vikarbureauer) omfattet af overenskomsten skal sikres mulighed for at kunne deltage i valget. Valget er kun gyldigt, når flere end en tredjedel af medarbejderne har stemt for vedkommende. Hvem kan blive tillidsrepræsentant? Tillidsrepræsentanten skal være medlem af 3F. Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere, der så vidt muligt har arbejdet i virksomheden det sidste år. Efter tiltrædelse som tillidsrepræsentant skal medarbejderen have mulighed for at deltage i fagforeningens tillidsrepræsentantkursus. Tillidsrepræsentanten har ret til frihed uden løn. Fællestillidsrepræsentant Såfremt der på en virksomhed er valgt 3 eller flere tillidsrepræsentanter indenfor samme overenskomst, kan tillidsrepræsentanterne vælge en fællestillidsrepræsentant. Ledelsen skal skriftligt orienteres som valg af fællestillidsrepræsentanten. En fællestillidsrepræsentant kan også – ved lokal enighed – vælges til at repræsentere samtlige afdelinger af virksomheden. Fællestillidsrepræsentanten kan i fællesspørgsmål, f.eks. om arbejdstid, ferie og lignende være samtlige medarbejderes repræsentant overfor ledelsen. Fællestillidsrepræsentanten kan også deltage i behandling af spørgsmål vedrørende de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner, hvis ledelsen eller de berørte tillidsrepræsentanter ønsker det. Opgaver Tillidsrepræsentanten har ret og pligt til – uden indtægtstab - at påse at overenskomstens bestemmelser overholdes. Tillidsrepræsentanten kan forhandle med arbejdsgiveren om alle opståede uoverensstemmelser på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanten skal have den nødvendige tid til at varetage sit arbejde som tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanten skal desuden have frihed til at deltage i mæglingsmøder, organisationsmøder, faglig voldgift mv., når mødet følger af Jordbrugets regler for behandling af faglig strid, Hovedaftalen eller Arbejdsretsloven. Tillidsrepræsentanten har ret til løn i forbindelse med friheden, forudsat at sagen omhandler en af de medarbejdere, som den pågældende er valgt af eller i øvrigt repræsentere. Tillidsrepræsentanten skal have mulighed for i arbejdstiden at mødes med nyansatte medarbejdere, som ligeledes har ret (men ikke pligt) til at mødes med tillidsrepræsentanten i arbejdstiden. Dette møde kan f.eks. etableres i forbindelse med en introduktionsdag for nye medarbejdere, når der er ansat et vist antal nye medarbejdere eller med en fast frekvens. Tillidsrepræsentanten skal til udførelse af sit hverv have den nødvendige adgang til IT-faciliteter, herunder internet. Informationsmøder Efter forudgående aftale med virksomheden har tillidsrepræsentanten ret til at afholde et informationsmøde af indtil en times varighed pr. kvartal. I særlige tilfælde kan mødet vare indtil 2 timer, dog maksimalt 6 timer pr. år. Informationsmøderne afholdes uden løntab i tilknytning til frokostpausen eller i forbindelse med arbejdstids ophør. Opsigelse af tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanter er særligt beskyttet mod opsigelse og der er en særlig procedure, som skal iagttages, inden en tillidsrepræsentant kan opsiges. Kontakt derfor altid GLS-A inden en tillidsrepræsentant opsiges. GLS-A tager herefter kontakt til 3F med henblik på at iværksætte opsigelsesproceduren. Opsigelsen af en tillidsrepræsentant skal være begrundet i tvingende årsager. I en situation hvor virksomheden skal reducere antallet af medarbejdere betyder kravet om tvingende årsager som udgangspunkt, at tillidsrepræsentanten skal være den sidste blandt ligestillede medarbejderne, der opsiges. En tvingende årsag kan også være, at tillidsrepræsentanten har opfordret til brud på overenskomsten, f.eks. nægtelse af overarbejde. Det er virksomheden, der har bevisbyrden for, at der foreligger tvingende årsager. Tillidsrepræsentantens ansættelsesforhold kan ikke afbrydes før 3F har haft mulighed for at få berettigelsen af opsigelsen behandlet fagretligt. Opsigelsesvarsel En tillidsrepræsentant har et opsigelsesvarsel på 4 måneder. Har vedkommende været tillidsrepræsentant på virksomheden i 2 år, er opsigelsesvarslet 6 måneder. Har tillidsrepræsentanten ifølge andre regler eller aftale et længere opsigelsesvarsel, kan dette ikke forringes. Opsigelsesvarslet bortfalder, hvis opsigelsen er begrundet i arbejdsmangel. En medarbejder, der er ophørt med at være tillidsrepræsentant, og som har været tillidsrepræsentant i mindst 1 år, har krav på forlænget opsigelsesvarsel på 4 uger, der skal lægges til medarbejderens sædvanlige varsel, såfremt opsigelse sker indenfor 3 måneder efter ophøret af tillidsrepræsentanthvervet. Det forlængede varsel gælder alene tillidsrepræsentanter. Faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter En medarbejder, der i minimum 3 år har været tillidsrepræsentant, har ved fortsat beskæftigelse på virksomheden ret til en drøftelse med virksomheden om dennes behov for en faglig opdatering. Denne drøftelse skal finde sted senest 1 måned efter ophør af hvervet. Drøftelsen sker på medarbejderens foranledning og skal afklare, om en faglig opdatering er nødvendig, og i bekræftende tilfælde hvordan det skal foregå. Medarbejderen modtager løn under den faglige opdatering, forudsat at der til virksomheden ydes lovbestemt løntabsgodtgørelse.