De registreredes rettigheder

De registrerede er de personer, som den dataansvarlige har behandler personoplysninger om, f.eks. indsamling og opbevaring af oplysninger om medarbejderne…

De registrerede er de personer, som den dataansvarlige har behandler personoplysninger om, f.eks. indsamling og opbevaring af oplysninger om medarbejderne til brug for personaleadministrationen. De registrerede har en lang række rettigheder, som virksomheden har pligt til at sikre bliver opfyldt. Rettighederne er: Oplysningspligt Indsigtsret Ret til at tilbagekalde samtykke Ret…
Generelle krav
Der gælder en række generelle krav, når virksomheder behandler persondata.
  • Al kommunikation til registrerede personer skal være så kortfattet som muligt, og ske i et letforståeligt, klart og enkelt sprog
  • Ved henvendelse fra en registreret skal identiteten sikres, f.eks. ved forevisning af legitimationspapirer.
  • Kommunikationen skal ske skriftligt
  • Oplysningerne kan gives mundtligt hvis den registrerede beder om det, men den pågældendes identitet skal dokumenteres. Det går altså ikke at udlevere oplysninger telefonisk blot fordi en person ringer og opgiver et navn, virksomheden har registreret oplysninger om. Gives oplysningerne mundtligt er det vigtigt at sørge for at dokumentere processen.
  • Hvis den registrerede henvender sig elektronisk skal der så vidt muligt svares elektronisk