Minimumsvilkår

Den nye lov om ansættelsesbeviser indeholder foruden en skærpet oplysningspligt en række såkaldte materielle minimumsrettigheder vedrørende medarbejderes arbejdsvilkår. Disse rettigheder…

Den nye lov om ansættelsesbeviser indeholder foruden en skærpet oplysningspligt en række såkaldte materielle minimumsrettigheder vedrørende medarbejderes arbejdsvilkår. Disse rettigheder har ikke tidligere været regulereret i den ansættelsesretlige lovgivning, og sikrer medarbejdere visse minimumsvilkår i ansættelsen. Minimumsrettighederne finder ikke anvendelse i forhold til medarbejdere, der er omfattet af en landsdækkende…
Begrænsning af prøvetidens varighed
Såfremt der aftales prøvetid i et ansættelsesforhold, kan denne periode ikke være længere end 6 måneder. Er der tale om en tidsbegrænset ansættelse, kan prøvetiden ikke overstige ¼ af ansættelsestiden. Er man f.eks. ansat tidsbegrænset i 8 måneder kan der maksimalt aftales 2 måneders prøvetid. Der kan desuden ikke aftales yderligere prøvetid ved forlængelse eller fornyelse af et tidsbegrænset ansættelsesforhold. Funktionærlovens regler om prøvetid ændres ikke, og funktionærer er derfor ikke omfattet af reglen. Prøvetid aftalt i henhold til funktionærloven kan fortsat maksimalt være 3 måneder uanset ansættelsesforholdets længde. Funktionærloven gælder kun rene funktionærer. Medarbejdere der er tillagt funktionærstatus ved aftale (funktionærlignende ansatte) er omfattet af reglen og maksimalgrænsen på 6 måneder.