Oplysningspligten

Den dataansvarlige virksomhed har pligt til på eget initiativ at oplyse den registrerede om, at der indsamles og behandles oplysninger…

Den dataansvarlige virksomhed har pligt til på eget initiativ at oplyse den registrerede om, at der indsamles og behandles oplysninger om vedkommende. Samtidig skal virksomheden give den registrerede en lang række oplysninger. Der er forskel på oplysningspligten alt efter om oplysningerne er indsamlet hos vedkommende selv, eller hos tredjemand.
Oplysningspligt ved indsamling hos den registrerede
Oplysningspligten skal iagttages samtidig med indsamlingen, og der gives altid oplysning om:
 • Identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige virksomhed (navn, adresse, e-mail og telefonnummer)
 • Kontaktoplysninger på en eventuel databeskyttelsesrådgiver (DPO)
 • Formål med behandlingen og retsgrundlaget herfor (f.eks. indhentning af mulighedserklæring med henblik på afholdelse af sygefraværssamtale, hjemmel i sygedagpengeloven)
 • Hvis behandlingen er baseret på en interesseafvejning oplyses hvilke legitime interesser virksomheden forfølger (f.eks. logning af brug af internet, arbejdsgivers interesse i at kunne kontrollere brugen og sørge for teknisk sikkerhed)
 • Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere (f.eks. offentlige myndigheder, pensionsselskaber og forsikringsselskaber)
 • Ved overførsel til tredjeland oplyses hjemmel og garantier, samt hvilke sikkerhedsmæssige foranstaltninger der er taget
Herudover gives følgende yderligere oplysninger, i det omfang de er nødvendige for at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling:
 • Hvilket tidsrum, oplysningerne opbevares, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrummet (f.eks. 5 år efter ansættelsesforholdets ophør jf. gældende forældelsesregler)
 • Oplysning om indsigtsret, ret til berigtigelse eller sletning, ret til begrænset behandling, ret til at gøre indsigelse og ret til dataportabilitet
 • Hvis der er anvendt samtykke oplyses om retten til at tilbagekalde dette
 • Ret til at klage til Datatilsynet
 • Om den registrerede er forpligtet efter loven eller en kontrakt til at afgive oplysningerne og konsekvenserne af ikke at give oplysninger
 • Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering
Hvis de indsamlede oplysninger viderebehandles til et andet formål end det oprindeligt oplyste, skal virksomheden, inden den nye behandling finder sted, give meddelelse om det nye formål, samt alle andre relevante oplysninger.