Elever under IGU

Lov om integrationsgrunduddannelse (IGU) giver flygtninge og familiesammenførte til flygtninge mellem 18 og 40 år, der har haft folkeregisteradresse i…

Lov om integrationsgrunduddannelse (IGU) giver flygtninge og familiesammenførte til flygtninge mellem 18 og 40 år, der har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 10 år, mulighed for at blive ansat på virksomheder som IGU-elever. Der er tale om en forsøgsordning fra 2016, som løbende er blevet forlænget, hvilket betyder…
IGU-uddannelsen
Et IGU-forløb er et toårigt uddannelsesforløb, som består af en praktikdel og en skoledel. Under praktikdelen arbejder flygtningen på virksomheden og modtager løn fra virksomheden. Under skoledelen modtager flygtningen IGU-skolegodtgørelse, der svarer til integrationsydelsen. Godtgørelsen skal søges af IGU-eleven selv. Desuden yder kommunen befordringsgodtgørelse til flygtninge i IGU-forløb. Godtgørelsen ydes for de dage, der undervises, og med en vis egenbetaling. Skoleundervisning og praktik kan tilsammen ikke overstige 37 timer pr. uge, og skal mindst udgøre 32 timer pr. uge i gennemsnit over forløbet. Skoledelen har en varighed på 23 ugers undervisning af 37 timer pr. uge. Praktikken skal mindst udgøre 25 timer om ugen i gennemsnit over den 2-årige periode. Skoleundervisningen kan opdeles på dage eller timer, f.eks. kan man aftale en arbejdsuge med både praktik og undervisning. Men man kan også aftale hele uger med skoleundervisning, hvor der ikke arbejdes på virksomheden.