HK overenskomsten (butik)

I butikker med detailsalg af bl.a. planter, blomster, kranse og tilbehør hertil samt havebrugsvarer og butikker i forlystelsesparker, dyreparker og…

I butikker med detailsalg af bl.a. planter, blomster, kranse og tilbehør hertil samt havebrugsvarer og butikker i forlystelsesparker, dyreparker og lignende samt butikker på lejrpladser gælder særlige arbejdstidsregler, forskudttidstillæg og overarbejdsbetaling. Hvem er omfattet af overenskomsten Alle medarbejdere der arbejder i butik, er omfattet af protokollat om butikker med detailsalg…
Lægning af arbejdstid
Fuldtid eller deltid Der kan indgås aftale om ansættelse på fuldtid eller deltid. Arbejdstiden for fuldtidsansatte er 37 timer pr. uge. Arbejdstiden kan lægges med 37 timer i hver enkelt uge eller som et gennemsnit over 16 uger (i alt 592 timer). Det er en betingelse for, at arbejdstiden kan planlægges som et gennemsnit over 16 uger, at der foreligger en fast arbejdsplan for 16 uger. Arbejdstiden for deltidsansatte aftales med medarbejderen (længde og placering). Arbejdstiden kan også for deltidsansatte planlægges som et gennemsnit over 16 uger, såfremt der foreligger en arbejdsplan. Det er muligt at aftale en variabel arbejdstid (dvs. deltidsansættelse med varierende timetal), evt. med et mindstetimetal. Dette forudsætter dog ligeledes, at der er lavet en arbejdsplan for 16 uger. Funktionær eller ej? Vær opmærksom på, at en medarbejder kun er funktionær, og dermed omfattet af funktionærloven, hvis arbejdstiden i gennemsnit pr. uge udgør mere end 8 timer. Gennemsnittet beregnes med udgangspunkt i den 16 ugers vagtplan. Medarbejderen er dog omfattet af overenskomsten uanset, om vedkommende er funktionær eller ej. Læs mere om funktionærstatus her. Planlægning af arbejdstid Der skal udarbejdes en arbejdsplan for hver enkelt medarbejder, som viser hvornår arbejdstiden er placeret. Arbejdsplanen skal strække sig over 16 uger. Der kan evt. laves en grundplan på 2-4 uger, som så blot gentages. Medarbejderen bør kvittere for modtagelsen af arbejdsplanen. Hvis virksomheden ønsker at placere arbejdstiden med forskelligt antal timer pr. uge, er det en betingelse, at der foreligger en 16 ugers arbejdsplan. Arbejdstiden i den enkelte uge på ikke overstige 45 timer. Ændring af arbejdsplanen Arbejdsplanen kan ændres med 4 ugers varsel. Ændringen kan kun vedrøre placeringen af timerne, eller andre ikke-væsentlige ændringer. Væsentlige ændringer af ansættelsesvilkårene, såsom en ændring af medarbejderens timetal, kræver derimod varsel med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Hvis virksomheden f.eks. ønsker at ændre medarbejderens arbejdstimer fra 37 timer pr. uge til 30 timer pr uge, vil dette kræve varsling med individuelt opsigelsesvarsel, da det er en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene. Hvis ændringen vedrører antallet af lukkevagter eller weekendvagter betragtes det ikke som en væsentlig ændringer og kan derfor ske med 4 ugers varsel. Som udgangspunkt må ændringer indenfor rammerne af overenskomsten accepteres med 4 ugers varsel, medmindre der foreligger en individuel aftale om andet, eller konkrete individuelle omstændigheder, som betyder at ændringer skal varsles med opsigelsesvarsel. Det kan f.eks. være, at virksomheden har aftalt med medarbejderen, at medarbejderen ikke skal arbejde om aftenen i de år medarbejderen har små børn, der skal passes. Ændring med kortere varsel end 4 uger kan kun ske, såfremt der indgås aftale med medarbejderen herom. Alternativt må arbejdet honoreres som overarbejde. Arbejdstidens placering Arbejdstiden skal i videst muligt omfang placeres på 5 af ugens dage, og skal tilrettelægges under hensyn til medarbejderens og virksomhedens behov. Der må maksimalt arbejdes 2 dage om ugen efter kl. 17.45, og ikke mere end hver anden lørdag efter kl. 14.15. Disse regler kan fraviges ved aftale. Aftalen kan indgås ved ansættelseskontrakten, i tillæg til kontrakt eller ved medarbejderens underskrift på en grundplan. Reglerne for weekendarbejde er forskellige for søndagsåbne butikker og søndagslukkede butikker. Endvidere er der en række butikker, hvor reglerne ikke gælder: Søndagsåbne butikker - weekendarbejde: Søndagsåbne butikker er butikker som har åbent mere end 30-31 søndage om året. I søndagsåbne butikker skal medarbejderen have fri 8 weekender over en 16 ugers planperiode. Friweekender skal placeres, så der maksimalt arbejdes to søndage i træk. To arbejdsweekender skal så vidt muligt følges af to friweekender. Hvis det er rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, kan der undtagelsesvist lægges flere arbejdsweekender ind i 16 ugers planen, men i så fald skal medarbejderen kompenseres herfor. Det sker ved at medarbejderen i samme planperiode får 20 minutters frihed for hver times effektive arbejdstid udført på søndage, eller ved at der betales et særligt tillæg på 1/3 af medarbejderens timeløn pr time for arbejde udført på søndage. Kompenserende frihed eller betaling ydes kun for det antal søndage, der overstiger 8 i 16 ugers planen. Der skal ikke kompenseres for lørdagsvagter, her betales blot forskudttidstillæg for arbejde efter kl. 15. Søndagslukkede butikker - weekendarbejde: Søndagslukkede butikker er butikker, som har åbent op til 30-31 søndage om året. I søndagslukkede butikker skal medarbejderen have fri 8 weekender over en 16 ugers planperiode. Reglen kan fraviges ved aftale, f.eks. i ansættelseskontrakten, tillæg til kontrakten eller ved medarbejderens underskrift på grundplanen. Undtagelser til reglerne for arbejdstidens placering: For både søndagsåbne og søndagslukkede butikker gælder en undtagelse til ovennævnte regler. I ugen før jul, i påsken og pinselørdag samt for et udsalg af 14-dages varighed én gang om året gælder reglerne ikke. Reglerne om arbejdstidens placering gælder heller ikke i de butikker, der er undtaget fra lukkelovens generelle regler om åbningstider. Det drejer sig bl.a. om følgende butikker:
 • Salg fra butikker på campingpladser
 • Salg af lystbåde, campingvogne, telte og lejrudstyr
 • Salg af planter, blomster, kranse samt havebrugsvarer
 • Salg af husdyr
 • Salg af varer fra dyreparker
 • Salg fra forlystelseshaver
 • Salg fra butikker i tilknytning til udstillinger
 • Salg fra butikker i stationsbygninger
 • Salg fra sortimentsbutikker
Søgnehelligdage I uger, hvor der falder søgnehelligdage, skal medarbejderens arbejdstid reduceres med et antal timer for hver helligdag. Reduktionen afhænger af medarbejderens arbejdstid. Søgnehelligdage er følgende 13 dage: nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, påskedag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, 1. juledag, 2. juledag, grundlovsdag og juleaftensdag. Fuldtidsansatte: For fuldtidsansatte reduceres arbejdstiden i ugen/planperioden med 7,5 timer pr. helligdag. Reduceres arbejdstiden ikke i planperioden, skal der betales overarbejdsbetaling for reduktionstimerne. Er der for eksempel 4 helligdage i en planperiode, skal arbejdstiden reduceres med 30 timer (4 x 7,5) uden afkortning i lønnen. Dermed skal den fuldtidsansatte i planperioden arbejde 562 stimer i stedet for 592 timer. 592 timer er timenormen i planperioder uden helligdage (16 uger x 37 timer). Hvis butikken lukker tidligere end normalt på nytårsaftensdag, skal arbejdstiden for medarbejdere, der har en planlagt vagt denne dag, reduceres med det antal timer, butikken lukker tidligere end normalt. Deltidsansatte: For deltidsansatte reduceres arbejdstiden med et antal timer pr. helligdag, som afhænger af medarbejderens arbejdstid.
 • Arbejdstid over 10 timer i gennemsnit pr. uge – reduceres med 3,5 time
 • Arbejdstid over 20 timer i gennemsnit pr. uge – reduceres med 4,5 time
 • Arbejdstid over 25 timer i gennemsnit pr. uge – reduceres med 5,5 time
 • Arbejdstid over 30 timer i gennemsnit pr. uge – reduceres med 7,0 time
Er der for eksempel 4 helligdage i en planperiode, og arbejder medarbejderen 15 timer om ugen, så reduceres arbejdstiden i planperioden med 14 timer (4 x 3,5) uden afkortning i lønnen. Det er muligt at aftale med medarbejderen at reduktionstimerne lægges ind som merarbejde, således at medarbejderen arbejder efter sin faste plan, og får udbetalt 14 timer mere, end der er præsteret arbejde for. Hvis butikken lukker tidligere end normalt på nytårsaftensdag, skal arbejdstiden for medarbejdere, der har en planlagt vagt denne dag, reduceres med det antal timer, butikken lukker tidligere end normalt. Fleksjobansatte: Der gælder særlige regler om søgnehelligdagsreduktion for fleksjobansatte. Der henvises til overenskomsten. Overflytning af reduktionstimer: Som udgangspunkt skal reduktion for helligdage gives i den planperiode, helligdagen falder. Ved aftale med den enkelte medarbejder er det dog muligt at overføre reduktionstimerne til den kommende planperiode. Overførsel sker i forholdet 1:1. En sådan aftale kræver at medarbejderen har 3 måneders anciennitet. Aftalen skal være skriftlig. Medarbejderen skal have adgang til at se saldoen, f.eks. ved at denne fremgår af lønsedlen. Reduktionstimerne afholdes efter aftale og skal som udgangspunkt holdes i hele dage. Pauser Medarbejderne har krav på mindst ½ times pause, når arbejdstiden overstiger 5 timer. Den daglige pause må ikke overstige 1 time, dog 1½ time på dage hvor den daglige arbejdstid overstiger 7,5 timer eksklusive pauser. På lørdage hvor der lukkes kl. 14 og andre dage af tilsvarende længde kan det lokalt aftales, at der ikke holdes pause. Det anbefales at antallet af pauser og varigheden angives i arbejdsplanen. Den konkrete placering af pauserne behøver ikke fremgå.