Hvem er omfattet af pensionsordningen?

Virksomheden skal betale pension for medarbejdere, som er fyldt 18 år, og som i mindst 3 måneder har arbejdet under…

Virksomheden skal betale pension for medarbejdere, som er fyldt 18 år, og som i mindst 3 måneder har arbejdet under en overenskomst mellem GLS-A og Dansk Metal. Medarbejdere, der kan dokumentere, at de i et tidligere ansættelsesforhold har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, omfattes af pensionsordningen fra ansættelsestidspunktet. Medarbejdere omfattet…
Lærlinge under erhvervsuddannelse
Elever under erhvervsuddannelse til en uddannelse indenfor Metalindustriens Uddannelsesudvalgs område er omfattet af Industriens overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri. Det betyder, at løn og ansættelsesvilkår, herunder regler for pension følger bestemmelserne for lærlinge i Industriens overenskomst. Pr. 1. september 2020 dato gælder følgende: Stk. 1
  1. Lærlinge omfattes af pensionsordningen i Industriens Overenskomst § 34, når de fylder 18 år samt har opnået to måneders anciennitet.
  2. I medarbejderens 18. og 19. år udgør bidragssatserne dog hhv. 4 pct. fra virksomheden og 2 pct. fra medarbejderen, i alt 6 pct. Derudover afholder virksomheden omkostningerne til forsikringsordningen i stk. 7.
  3. Med virkning fra den måned, hvor medarbejderen fylder 20 år og har opnået 2 måneders anciennitet, gælder de satser, som er aftalt i Industriens Overenskomst § 34.
Stk. 2 Lærlinge, der påbegynder en erhvervsuddannelse, inden de fylder 18 år, vil, indtil de fylder 18 år, være omfattet af forsikringsordningen i stk. 7. Stk. 3 Lærlinge, der påbegynder en erhvervsuddannelse på en virksomhed inden for pensionsordningens område efter at være blevet omfattet af pensionsordningen, fortsætter med at være omfattet af ordningen under uddannelsesperioden. Stk. 4 Lærlinge, der efter erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2 har krav på pension efter reglerne i et andet uddannelsesområdes overenskomst, omfattes ikke af stk. 1-3, uanset at indbetaling sker til Industriens Pension. Stk. 5 Lærlinge, der er over 18 år, og som har udstået læretiden, har ved fortsat ansættelse på virksomheden opsparet de fornødne 2 måneders anciennitet til at være omfattet af pensionsordningen. 240 Stk. 6 Voksne lærlinge fortsætter i pensionsordningen i læretiden, hvis de er omfattet af ordningen, inden de indtræder i læreforholdet. For voksenlærlinge kan læretid tælle som en del af de 2 måneders anciennitet, der kræves for at indtræde i pensionsordningen. Stk. 7 Lærlinge, der ikke – bortset fra stk. 1, litra b – allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, det være sig i henhold til stk. 3 eller på andet grundlag, har krav på følgende forsikringsydelser:
  1. Invalidepension
  2. Invalidesum
  3. Forsikring ved kritisk sygdom
  4. Dødsfaldssum
Adgang til ydelserne, forsikringssummens størrelse og vilkårene for dækning følger de til enhver tid gældende retningslinjer for Industriens Pension. Såfremt medarbejderen i henhold til disse retningslinjer har mulighed for at foretage alternative sammensætninger af ydelserne, kan denne dog alene udnyttes såfremt en eventuel omkostningsforøgelse afholdes af medarbejderen. Omkostningerne ved ordningen afholdes af arbejdsgiveren. Såfremt medarbejderen overgår til at være omfattet af Industriens Pension eller en anden arbejdsgiverbetalt pensionsordning, ophører arbejdsgiverens forpligtelse efter denne bestemmelse. Stk. 8 Satsen i stk. 1, litra b forhøjes til satserne i Industriens Overenskomst, såfremt pensionsbetalingen for 18-19 årige refunderes til virksomhederne gennem AUB. Forsikringsordningen i stk. 7 bortfalder samtidig. Overenskomstparterne fastsætter i givet fald ikrafttrædelsesmåneden.