Samtykke

Samtykke kan anvendes som hjemmel for behandling af personoplysninger. Det gælder både almindelige og følsomme personoplysninger, samt oplysninger om cpr.…

Samtykke kan anvendes som hjemmel for behandling af personoplysninger. Det gælder både almindelige og følsomme personoplysninger, samt oplysninger om cpr. numre og om straffedomme. Samtykke bør kun anvendes som behandlingsgrundlag (behandlingshjemmel), hvor ingen andre behandlingsgrundlag kan anvendes. Almindelige personoplysninger i personaleadministrationen kan som udgangspunkt behandles med hjemmel i f.eks. opfyldelse…
Gyldighedskrav til samtykke
Samtykket skal være:
 1. Frivilligt
 • Samtykke må ikke være afhængigt af en modydelse eller indhentet via pression
 • Der må ikke være negative konsekvenser ved at nægte samtykke.
 • Det skal være muligt at udøve et reelt valg
 • Det har betydning for vurdering af om samtykket er frivilligt om der er et ulige forhold mellem parterne. I et ansættelsesforhold er der typisk tale om et ulige forhold
 1. Specifikt
 • Det skal fremgå konkret hvilke behandlinger, der gives samtykke til og til hvilke formål
 • Samtykket skal dække alle de behandlingsaktiviteter, der udføres for at nå formålet.
 • Tjener behandlingen flere formål bør der gives samtykke til alle formål og den registrerede skal have mulighed for at vælge fra og til uden at være tvunget til f.eks. at vælge alle 
 1. Informeret
 • Den registrerede skal være klar over hvad det er vedkommende giver samtykke til
 • Samtykkeerklæringen skal være udfærdiget i et klart og enkelt sprog, og være i en let forståelig og lettilgængelig form
 • Samtykket skal være særligt fremhævet i kontrakter og må ikke indeholde urimelige vilkår.
 1. En utvetydig viljestilkendegivelse
 • Kravet anvendes i forbindelse med følsomme personoplysninger og straffeattester (udtrykkeligt samtykke)
 • Heri ligger at betingelserne i punkt 1 og 2 skal være opfyldt, og
 • at samtykke ikke kan gives stiltiende eller ved at anvende forudafkrydsede felter. Der skal være tale om et aktivt tilvalg fra den registreredes side.
 1. Tilbagekaldsret (OBS. gyldighedsbetingelse)
 • det er en gyldighedsbetingelse, at det - inden samtykket afgives - oplyses at samtykket (til enhver tid) kan tilbagekaldes.
 • tilbagekaldelse skal kunne ske lige så enkelt som samtykket gives.
Alle punkter (1-5) skal være opfyldt for at samtykket er gyldigt. I ansættelsesforhold har virksomheden pligt til at være særlig opmærksom på, om samtykket kan opfylde frivillighedskravet i punkt 1. Arbejdsgiver og medarbejder betragtes ikke som ligeværdige parter, og det er vigtigt at medarbejderen reelt har mulighed for at sige nej til at give samtykke. Den registrerede skal kunne træffe sin beslutning på et oplyst grundlag, hvorfor den dataansvarlige som minimum skal give den registrerede oplysninger om
 • Den dataansvarliges identitet,
 • Formålet med den påtænkte behandling
 • Hvilke oplysninger der behandles, og
 • Retten til at trække samtykket tilbage
Hvad der i øvrigt skal medtages, afhænger af en konkret vurdering hvor grundprincipperne gennemsigtighed, lovlighed og rimelighed er afgørende.