Kontrolbesøg

Kontrol af overenskomstens overholdelse skal altid ske efter forudgående henvendelse til arbejdsgiveren. Uanmeldte kontrolbesøg kan således ikke finde sted. Tidspunktet…

Kontrol af overenskomstens overholdelse skal altid ske efter forudgående henvendelse til arbejdsgiveren. Uanmeldte kontrolbesøg kan således ikke finde sted. Tidspunktet for kontrolbesøget fastsættes efter nærmere aftale mellem virksomheden og 3F. 3F kan ikke ensidigt fastsætte et tidspunkt for kontrolbesøget. Kontrolbesøget foregår på virksomhedens kontor. 3F’s repræsentanter har ingen adgang til…
Virksomhedens egne ansatte
Under kontrolbesøget har 3F adgang til at få oplyst navne på de medarbejdere, der aktuelt er ansat i virksomheden og som udfører arbejde, der er omfattet af overenskomsten. Virksomheden skal derfor lave en navneliste over ansatte omfattet af 3F overenskomsten. Der skal ikke gives oplysning om navn på f.eks. ledere og kontoransatte mv., der ikke er omfattet af 3F overenskomsten. I henhold til persondatareglerne er der ikke adgang til at oplyse cpr.nr. til fagforeningen. Ved kontrolbesøget kan 3F stikprøvevis få forevist ansættelsesbeviser, seneste lønseddel og arbejdsseddel (timeseddel) i det omfang arbejdssedler forefindes. 3F foretager stikprøvekontrollen ud fra navnelisten. Hvis det konstateres, at der er fejl i lønudbetalingen, kan der foretages yderligere stikprøvekontrol for det seneste år. Fejl kan f.eks. være betaling af for lav løn, manglende betaling af pensionsbidrag, manglende betaling af søgnehelligdags- eller fridagsgodtgørelse, fritvalgskonto eller manglende overtidsbetaling. Findes der herved yderligere fejl aftales det konkret, i hvilket omfang yderligere oplysninger skal fremlægges. Ansættelsesbeviser, lønsedler og arbejdssedler skal alene forevises på mødet. 3F har ikke krav på at få en kopi af dokumenterne, eller tage fotos, afskrifter eller lignende. Arbejdsgiveren er ikke forpligtet til at afgive oplysningerne, herunder navnelisten, via mail eller telefon, selvom fagforeningen beder om det. Det er kun under selve kontrolbesøget, at fagforeningen har krav på at få forevist disse oplysninger.