Plejeorlov

Under visse betingelser har medarbejdere ret til fravær til pasning af alvorligt syge eller døende nærtstående. Det kan f.eks. være…

Under visse betingelser har medarbejdere ret til fravær til pasning af alvorligt syge eller døende nærtstående. Det kan f.eks. være for at passe et alvorligt sygt barn eller ægtefælle. Der gælder som udgangspunkt ikke nogen betalingsforpligtelse for arbejdsgiver under de forskellige former for lovhjemlet plejeorlov. Medarbejderen har dog ret til…
Pasning af alvorligt sygt barn
Ifølge barselsloven har lønmodtagere ret til orlov til at passe et alvorligt sygt barn under 18 år. Diagnosen er ikke afgørende, men det er en forudsætning, at en læge vurderer, at barnet har behov for indlæggelse på hospital eller lignende institution i mindst 12 dage. Lægen kan sidestille pleje i hjemmet med indlæggelse, hvis barnets behov i forbindelse med sygdommen taler for det. Medarbejderen har alene ret til barselsdagpenge under orloven. Fraværet anmeldes på virk.dk hurtigst muligt efter orlovens begyndelse, og medarbejderen kan søge om barselsdagpenge på baggrund af arbejdsgivers anmeldelse af fraværet. Perioden med ret til dagpenge er højst 52 uger inden for en periode på 18 måneder. Såfremt arbejdsgiver efter aftale betaler løn under orloven, har arbejdsgiver ret til refusion svarende til barselsdagpengesatsen.