Timelønnede omfattet af overenskomst

Overenskomsterne mellem GLS-A og 3F samt Dansk Metal indeholder ret til, at medarbejdere under visse betingelser får løn under sygdom.…

Overenskomsterne mellem GLS-A og 3F samt Dansk Metal indeholder ret til, at medarbejdere under visse betingelser får løn under sygdom. I det følgende gennemgås medarbejderes ret til løn under sygdom efter den enkelte overenskomst.
Agroindustrioverenskomsten
Agroindustrioverenskomsten indeholder ret til betaling under sygdom/tilskadekomst i følgende situationer: Betaling under sygdom Medarbejdere, der har 9 måneders beskæftigelse i virksomheden inden for de sidste 24 måneder, har ret til løn under sygdom. Det er en forudsætning for at arbejdsgiver skal betale løn under sygdom, at den pågældende medarbejder under fraværsperioden er berettiget til sygedagpenge. Derudover skal fraværet været rettidigt anmeldt og dokumenteret efter de regler, der er fastsat af virksomheden. Medarbejdere, der er omfattet af en § 56-aftale har ikke ret til løn under sygdom efter overenskomstens regler herom. Det gælder kun fravær som følge af den sygdom § 56-aftalen vedrører. Se også ovenfor om § 56-aftaler. Ved medarbejderes sygdom udbetales normal løn. Det vil sige den overenskomstmæssige timeløn inkl. generelt funktionstillæg samt eventuelt anciennitetstillæg og faglært tillæg. Der udbetales ikke personlige tillæg, genetillæg og lignende. Genetillæg er f.eks. overarbejdstillæg, tillæg for forskudt tid eller lignende. Falder en søgnehelligdag i sygeperioden, betales der forskudsbeløb fra SH-kontoen den pågældende dag i henhold til overenskomsten. Der betales dermed ikke løn under sygdom den pågældende dag. Der betales løn under sygdom i en periode på op til 10 uger. Betaling under tilskadekomst på arbejdspladsen Medarbejderen har uanset anciennitet ret til løn under sygdom, når sygefraværet skyldes tilskadekomst på arbejdspladsen. Det normale krav om 9 måneders anciennitet skal således ikke være opfyldt ved medarbejderens tilskadekomst på arbejdspladsen. I øvrigt betales løn under tilskadekomst som beskrevet ovenfor. Der betales løn i en periode på op til 10 uger. Kommer en medarbejder til skade i forbindelse med arbejdets udførelse, er der tale om en arbejdsulykke, som skal anmeldes i henhold til de gældende regler herom. Læs mere her. Sygdom, der opstår i arbejdstiden Såfremt en medarbejder bliver syg eller kommer til skade i arbejdstiden og efter aftale med arbejdsgiveren må forlade sit arbejde, betales der fuld løn for den dag sygdommen indtræffer. Tilbagefald Ved tilbagefald på grund af samme sygdom inden for 14 kalenderdage efter den foregående fraværsperiodes udløb, regnes arbejdsgiverens betalingsperiode fra første fraværsdag i første fraværsperiode. Medarbejderen skal være raskmeldt i 14 dage for at opnå ret til en ny 10 ugers periode med løn under sygdom på grund af samme sygdom. Hvis der er tvivl om, hvorvidt der er tale om samme sygdom, kan der kræves en lægeerklæring (friattest). Sygeferiegodtgørelse Løn under sygdom er ikke ferieberettiget løn. Medarbejderne optjener i stedet sygeferiegodtgørelse i overensstemmelse med ferielovens regler. Medarbejderne har derfor ret til sygeferiegodtgørelse fra 2. fraværsdag under hver periode med sygefravær. Sygeferiegodtgørelsen til medarbejderen udgør 12,5 % af medarbejderens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet. Arbejdsgivers anmeldelse af sygdom og refusion Det er en betingelse for, at medarbejderen har ret til løn under sygdom, at medarbejderen er berettiget til sygedagpenge. Det betyder, at arbejdsgiver kan få refusion af sygedagpengene, når den 30 kalenderdages arbejdsgiverperiode er overstået. Se mere om sygedagpenge ovenfor. For at have ret til at modtage refusion skal arbejdsgiver have anmeldt sygdommen til kommunen rettidigt. Se mere om anmeldelse og frister herfor ovenfor under anmeldelse af sygdom og vær opmærksom på, at fravær altid skal anmeldes, uanset om der betales løn eller ej. I tilfælde af, at der for virksomheden er tegnet sygedagpengeforsikring, opnås der allerede refusion fra 2. fraværsdag. Se mere om sygedagpengeforsikring her. Opsigelse i forbindelse med sygdom Medarbejdere med 3 års anciennitet på virksomheden, og som har ret til løn under sygdom, kan som udgangspunkt ikke opsiges i perioden med ret til løn under sygdom. Det forudsættes blandt andet at medarbejderen er uden egen skyld i den påtænkte opsigelse. Læs mere her.