Elever under erhvervsuddannelse

Elever under erhvervsuddannelse er omfattet af erhvervsuddannelsesloven samt den overenskomst, der er relevant for den pågældendes uddannelse. Erhvervsuddannelsesloven og overenskomsten…

Elever under erhvervsuddannelse er omfattet af erhvervsuddannelsesloven samt den overenskomst, der er relevant for den pågældendes uddannelse. Erhvervsuddannelsesloven og overenskomsten regulerer elevens rettigheder og pligter, samt løn og øvrige ansættelsesvilkår.
Uddannelsesaftale
Når virksomheden ansætter en elev, er det et krav, at der indgås en uddannelsesaftale. Kravet er ubetinget og en forudsætning for, at der kan aflønnes med elevløn. Uddannelsesaftalen skal være underskrevet af både virksomheden og eleven senest på tidspunktet for uddannelsens start. Er eleven under 18 år, skal aftalen også underskrives af den eller de, der har forældremyndigheden. Det er en forudsætning for at indgå en gyldig uddannelsesaftale, at virksomheden er godkendt som uddannelsessted for det pågældende uddannelsesområde. Der skal udelukkende udfærdiges en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen er at betragte som en ansættelseskontrakt, og der skal derfor ikke laves yderligere kontrakt. Det er et krav, at der anvendes den af Børne- og Undervisningsministeriet godkendte formular. Uddannelsesaftalen indgås digitalt eller skriftligt ved udfyldelse af en særlig blanket. Den digitale uddannelsesaftale indgås via Lærepladsen.dk. Her kan arbejdsgiver eller skolen logge på og oprette en uddannelsesaftale. Blanket til indgåelse af en uddannelsesaftale samt vejledning hertil kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. En uddannelsesaftale kan indgås på forskellige måder:
  • Den almindelige aftale (hvor eleven er i den samme virksomhed under hele uddannelsen)
  • Kombinationsaftale (hvor to eller flere virksomheder laver aftale med en elev og planlægger et forløb, hvor eleven skifter læreplads undervejs. Det kan f.eks. være under hensyntagen til sæsonudsving.
  • Kort uddannelsesaftale (hvor virksomheder kun påtager sig en del af uddannelsesforløbet)
  • Restaftale (eleven og virksomheden lave en aftale for den resterende del af uddannelsen)