Elever og lærlinge under erhvervsuddannelse

Elever og lærlinge under erhvervsuddannelse er omfattet af erhvervsuddannelsesloven samt den overenskomst, der er relevant for den pågældendes uddannelse. Erhvervsuddannelsesloven…

Elever og lærlinge under erhvervsuddannelse er omfattet af erhvervsuddannelsesloven samt den overenskomst, der er relevant for den pågældendes uddannelse. Erhvervsuddannelsesloven og overenskomsten regulerer rettigheder og pligter samt løn og øvrige ansættelsesvilkår gældende for den enkelte elev og lærling.
Uddannelsesaftale
Når virksomheden ansætter en elev eller lærling, er det et krav, at der indgås en uddannelsesaftale. Kravet er ubetinget og en forudsætning for, at der kan aflønnes med elevløn/lærlingeløn. Uddannelsesaftalen skal være underskrevet af både virksomheden og eleven/lærlingen senest på tidspunktet for uddannelsens start. Er eleven/lærlingen under 18 år, skal aftalen også underskrives af den eller de, der har forældremyndigheden. Det er en forudsætning for at indgå en gyldig uddannelsesaftale, at virksomheden er godkendt som uddannelsessted for det pågældende uddannelsesområde. Der skal udelukkende udfærdiges en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen er at betragte som en ansættelseskontrakt, og der skal derfor ikke laves yderligere kontrakt eller ansættelsesbevis. Det er et krav, at der anvendes den af Børne- og Undervisningsministeriet godkendte formular. Uddannelsesaftalen indgås digitalt eller skriftligt ved udfyldelse af en særlig blanket. Den digitale uddannelsesaftale indgås via Lærepladsen.dk. Her kan arbejdsgiver eller skolen logge på og oprette en uddannelsesaftale. Blanket til indgåelse af en uddannelsesaftale samt vejledning hertil kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. En uddannelsesaftale kan indgås på forskellige måder:
  • Den almindelige aftale (hvor eleven/lærlingen er i den samme virksomhed under hele uddannelsen)
  • Kombinationsaftale (hvor to eller flere virksomheder laver aftale med en elev/lærling og planlægger et forløb, hvor eleven/lærlingen skifter læreplads undervejs. Det kan f.eks. være under hensyntagen til sæsonudsving.
  • Kort uddannelsesaftale (hvor virksomheder kun påtager sig en del af uddannelsesforløbet)
  • Restaftale (eleven/lærlingen og virksomheden laver en aftale for den resterende del af uddannelsen)