Sygedagpenge ved sygdom

Medarbejdere, der ikke har ret til løn under sygdom (se punkt 6), kan i stedet have ret til at modtage…

Medarbejdere, der ikke har ret til løn under sygdom (se punkt 6), kan i stedet have ret til at modtage sygedagpenge fra arbejdsgiveren. Det følger af sygedagpengelovens regler. Medarbejderen skal for at have ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren opfylde et beskæftigelseskrav. For at opfylde beskæftigelseskravet skal medarbejderen have været ansat…
§ 56-aftaler
For medarbejdere, som har eller forventes at få meget fravær, kan det være relevant at indgå en § 56-aftale. Hvis der er indgået en § 56-aftale for en medarbejder, kan der opnås refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag. Det er en betingelse, at medarbejderen omfattes af en af følgende kategorier for at en § 56-aftale kan indgås:
  • Medarbejderens sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse og fraværet på grund af lidelsen skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for 1 år
  • Medarbejderen skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution, og indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet
  • Når arbejdsgiver under det bestående ansættelsesforhold allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder før indlæggelsen eller behandlingen
Aftalen skal indgås skriftligt og skal godkendes af medarbejderens kommune. Blanketten findes her. Aftalen kan indgås for op til 2 år ad gangen og vedrører kun fravær på grund af den lidelse, der er omfattet af aftalen. Fravær omfattet af en § 56-aftale giver ikke ret til løn under sygdom, hvis medarbejderen er omfattet af en overenskomst mellem GLS-A og 3F eller Dansk Metal. Funktionærlignende ansatte omfattet af disse overenskomster har dog ret til fuld løn under sygdom, uanset om der foreligger en §56 aftale.