Kommunens opfølgning

Når arbejdsgiveren har foretaget anmeldelse af en medarbejders sygdom via Virk.dk, gives der samtidig besked til den relevante kommune om,…

Når arbejdsgiveren har foretaget anmeldelse af en medarbejders sygdom via Virk.dk, gives der samtidig besked til den relevante kommune om, at medarbejderen er sygemeldt. Kommunen igangsætter på dette tidspunkt en sygesag, som oprettes med adgang for den sygemeldte borger på mitsygefravær.dk. I tilfælde af et længere sygefravær vil kommunen aktivt…
Den sygemeldtes deltagelse i visitations- og opfølgningsindsatsen ved kommunen
Kommunens visitations- og opfølgningsindsats indebærer, at der er flere ting, som den sygemeldte skal gøre/deltage i. Hvis den sygemeldte undlader dette, kan det i værste fald medføre, at retten til sygedagpenge fortabes. I løbende sager, hvilket vil sige, sager, hvor kommunen ikke har modtaget en raskmelding, skal kommunen anvende et oplysningsskema. Formålet med skemaet er at tilvejebringe et tilstrækkeligt informationsgrundlag for at kommunen kan foretage en tidlig målrettet indsats i de mellemlange og lange sygedagpengesager. Skemaet sendes til den sygemeldte, som skal svare senest 8 dage efter kommunens afsendelse, medmindre andet er aftalt. Såfremt den sygemeldte ikke udfylder og returnerer oplysningsskemaet, tager kommunen ud fra en konkret vurdering stilling til, om sygedagpengene skal bortfalde. Er den sygemeldte ude af stand til at besvare skemaet, f.eks. på grund af indlæggelse eller alvorlig sygdom, vil sygedagpengene ikke bortfalde. Det er en forudsætning for at lade sygedagpengene bortfalde, at kommunen forinden har orienteret om, at dagpengene bortfalder efter det tidspunkt, hvor sygemeldte uden rimelig grund har undladt at returnere oplysningsskemaet. Kommunen skal med jævne mellemrum holde samtaler med den sygemeldte. Undlader den sygemeldte at medvirke til dette, kan retten til sygedagpenge også fortabes. Retten til dagpenge kan ligeledes fortabes, hvis den sygemeldte ikke opfylder sin forpligtelse til anmeldelse og dokumentation, f.eks. lægeerklæring.