Hvad indebærer overgangsordningen?

For at undgå medarbejderne ville få op til 10 ugers ferie i ét ferieår, blev der lavet en overgangsordning, der…

For at undgå medarbejderne ville få op til 10 ugers ferie i ét ferieår, blev der lavet en overgangsordning, der skulle sikre en smidig overgang fra den tidlige forskudte ferieordning til den nuværende samtidighedsferie. Overgangsordningen indebar dels, at optjente feriepenge i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses…
Sidste optjening efter den gamle ferielov - 1. januar 2019 til den 31. august 2019 (blå)
I de første 8 måneder af 2019 optjente medarbejderne ferie som normalt, dvs. med 2,08 dage pr. måned, der skulle afholdes i 2020. Det var muligt at optjene i alt 16,64 feriedage i perioden. Miniferieår De 16,64 dage samt overført ferie fra tidligere år, blev afholdt efter de tidligere regler i perioden 1. maj 2020 til den 31. august 2020. Dog havde medarbejderne ret til at holde 3 ugers hovedferie i sammenhæng i perioden 1. maj til 30. september 2020. Arbejdsgiver havde ligeledes ret til at varsle ferie til afholdelse efter de gamle regler helt indtil 30. september 2020. Varsling skulle ske inden 1. september 2020. Herved opstod et ”miniferieår” i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020, hvor ferie optjent efter den gamle ferielov blev afviklet. Pr. 1. september 2020 overgik vi til den nuværende ferielovs regler om samtidighedsferie. Der var således et overlap i september 2020. Fondsferiedage Havde en medarbejder optjent mindre end 8,4 feriedage til afholdelse i miniferieåret, havde medarbejderen mulighed for at afholde såkaldte fondsferiedage. Fondsferiedage er de indefrosne feriedage, medarbejderen optjente de sidste 4 måneder af 2019. Som eksempel kan nævnes en nyuddannet medarbejder, der er begyndt på arbejdsmarkedet 1. august 2019, og dermed kun har optjent 2,08 dage inden indefrysningsperioden begynder. Hvis medarbejderen ønskede at bruge sine fondsferiedage, skulle medarbejderen ansøge Fonden om det. Det har ingen betydning for virksomhedens pligt til indberetning og opgørelse af feriepenge, at en medarbejder har brugt fondsferiedage. Da det er Fonden, som udbetaler fondsferiedage, skal virksomheden opgøre og indberette på samme måde som for andre medarbejdere, og Fonden vil herefter sørge for at fratrække de brugte fondsferiedage i de indefrosne midler. Ferie, der ikke er afholdt inden 30. september 2020 Overskydende ferie, der ikke blev afholdt inden 30. september 2020, blev automatisk overført til afholdelse efter den nuværende ferielov, dvs. helt frem til 31. december 2021. Vær opmærksom på at ferien bevarer sin status som hhv. rest- og hovedferie. Dette har særligt betydning i relation til varsler, da restferie skal varsles med 1 måned, mens hovedferie skal varsles med 3 måneder. Ferie kan som udgangspunkt kun holdes i hele dage, og det var derfor kun muligt at afholde 16 dage af de 16,64 dage der blev optjent i denne periode, medmindre tidligere optjent ferie var overført eller der blev aftalt afholdelse af en halv dag. Var der ikke overført ferie eller aftalt andet blev de resterende 0,64 dage automatisk overført til afholdelse efter den nye ferielov. Havde medarbejderen ved overgangen til den nuværende ferielov mere end 4 ugers ferie til gode, og havde arbejdsgiver ikke varslet at ferien skulle afholdes i september 2020, var det muligt at aftale, at medarbejderen skulle have udbetalt ferie ud over 4 uger. Frist for afholdelse af overført ferie fra miniferieåret er 31. december 2021! Overskydende ferie fra miniferieåret, der ikke blev afholdt inden 30. september 2020, blev automatisk overført til afholdelse i ferieafholdelsesperioden der slutter 31. december 2021. De 16,64 dage, der optjentes til afholdelse i det forkortede ferieår sommeren 2020, har som følge af overgangsreglerne en særlig status, og kan ikke udbetales i det løbende ansættelsesforhold. Vær derfor opmærksom på, at retten til såvel ferie og feriepenge bortfalder, hvis den overførte ferie ikke afholdes inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, der slutter 31. december 2021.