Oplysningspligt i forhold til entreprise

3F har adgang til at få oplyst, om virksomheden benytter entreprenører til løsning af opgaver inden for overenskomstens gyldighedsområde. Virksomheden…

3F har adgang til at få oplyst, om virksomheden benytter entreprenører til løsning af opgaver inden for overenskomstens gyldighedsområde. Virksomheden skal inden 72 timer, efter anmodningen er kommet frem, svare 3F. De oplysninger, der skal gives, er navn, adresse og CVR-nummer på entreprenøren samt arten af det arbejde, der udføres…
Oplysningspligt overfor 3F
Arbejde udført i entreprise er arbejde udført af personer, der ikke er ansat i virksomheden, og som ikke er under virksomhedens instruktionsbeføjelse. 3F har adgang til at få oplyst, om virksomheden benytter entreprenører til løsning af opgaver inden for overenskomstens gyldighedsområde. Der gælder ingen særlige formkrav til anmodningen om oplysninger. Anmodningen kan således fremsættes på en hvilken som helst måde, f.eks. pr. telefon eller pr. mail. Virksomheden skal hurtigst muligt, dog maksimalt indenfor 72 timer efter anmodningen er kommet frem, give 3F oplysninger om brug af entreprenører. Gør virksomheden ikke brug af entreprenører, oplyses dette. Fristen for afgivelse af oplysninger skal regnes fra det tidspunkt, hvor virksomheden har modtaget anmodningen. Kommer anmodningen først frem efter kl. 15 regnes fristen dog først fra førstkommende hverdag kl. 8.00. Alle ugens dage medregnes, når fristen på 72 timer skal opgøres, dog bortset fra perioder med søgnehelligdage, hvor der er mindre end 72 timer mellem to hverdage (mandag til fredag). I så fald er frist en 24 timer regnet fra kl. 8.00 på første hverdag efter fristens udløb. De oplysninger, der skal gives, er navn, adresse og CVR-nummer på entreprenøren samt arten af det arbejde, der udføres i entreprise. Der skal ikke gives oplysninger om f.eks. entreprisesummen, entreprisens omfang og varighed, eller hvor mange ansatte entreprenøren har. Oplysningspligten omfatter de entreprenører, som virksomheden benytter på anmodningstidspunktet. Det vil sige på det tidspunkt henvendelsen fra 3F modtages. Virksomhederne skal ikke oplyse generelt om brugen af entreprenører – kun om forholdene på anmodningstidspunktet. En kortvarig afbrydelse af en entreprisekontrakt medfører dog ikke, at oplysningspligten bortfalder. 3F har adgang til at kræve oplysning om entreprenører flere gange, evt. med kortere mellemrum, så længe der er et sagligt formål.