Overenskomstmæssige tillæg

I overenskomsterne findes en række kvalifikationstillæg, funktionstillæg og genetillæg, der skal betales i tillæg til den overenskomstmæssige løn. Tillæggene udløses…

I overenskomsterne findes en række kvalifikationstillæg, funktionstillæg og genetillæg, der skal betales i tillæg til den overenskomstmæssige løn. Tillæggene udløses f.eks. hvis medarbejderens kvalifikationer opfylder visse kriterier, medarbejderen udfører en bestemt type arbejde eller hvis medarbejderen arbejder uden for normalarbejdstiden.
Anciennitetstillæg
Der henvises til de enkelte overenskomster i forhold til satser og betingelser for at opnå anciennitetstillæg. Der ydes ikke anciennitetstillæg i alle overenskomster. Anciennitetstillægget ydes pr. uge eller pr. time. Se nærmere i den enkelte overenskomst. Gives anciennitetstillægget pr. uge nedsættes tillægget forholdsmæssigt, hvis medarbejderen ikke arbejder 37 timer den pågældende uge. Anciennitetstillægget skal omvendt ikke forhøjes ved overarbejde, da der er tale om et ugetillæg. Er anciennitetstillægget et timetillæg betales tillægget for alle timer, dvs. også for overarbejdstimer. Retten til anciennitetstillæg fastlægges på baggrund af længden af beskæftigelse. Som udgangspunkt forudsættes uafbrudt beskæftigelse. Overenskomsten kan dog indeholde bestemmelser om, at f.eks. hjemsendelse pga. vejrlig og afskedigelse grundet arbejdsmangel mv. ikke afbryder ancienniteten. I så fald genindtræder medarbejderen i ancienniteten, når arbejdet genoptages. Se nærmere i de enkelte overenskomster. En kvindes fravær på grund af graviditet og barsel medregnes i ancienniteten, selvom hun ikke har arbejdet på virksomheden i fraværsperioden. Såfremt kvinden fraværsmeldes af lægen, på grund af graviditetens forløb eller arbejdets karakter før graviditetsorloven påbegyndes 4 uger før det forventede fødselstidspunkt, medregnes denne periode også i ancienniteten. Tilsvarende gælder mænds fravær under fædreorlov og forældreorlov mv.