Overenskomstmæssige tillæg

I overenskomsterne findes en række kvalifikationstillæg, funktionstillæg og genetillæg, der skal betales i tillæg til den overenskomstmæssige løn. Tillæggene udløses…

I overenskomsterne findes en række kvalifikationstillæg, funktionstillæg og genetillæg, der skal betales i tillæg til den overenskomstmæssige løn. Tillæggene udløses f.eks. hvis medarbejderens kvalifikationer opfylder visse kriterier, medarbejderen udfører en bestemt type arbejde eller hvis medarbejderen arbejder uden for normalarbejdstiden.
Fritvalgskonto, SH-konto og pension
Fritvalgskontoen og SH-kontoen er to forskellige opsparingsordninger, som er fastlagt i overenskomsterne. De er vigtige at huske, når der laves løn. Fritvalgskontoen er en obligatorisk opsparing, som medarbejderen selv kan bestemme hvordan anvendes, f.eks. til børneomsorgsdage eller indbetaling på pensionsordningen. Overenskomsterne med 3F, HK og Dansk Metal indeholder alle bestemmelser om fritvalgskonto. SH-kontoen er en obligatorisk opsparing, som anvendes til kompensering af timelønnedes løntab på søgnehelligdage, feriefridage og overenskomstfastsatte fridage. Det er kun timelønnede, der arbejder under en 3F-overenskomst eller Metaloverenskomsten, der er har en SH-konto. HK-overenskomsten indeholder ikke regler om SH-konto. Du kan læse mere om reglerne for fritvalgskonto og SH-konto her. Arbejdsmarkedspension er obligatorisk for medarbejdere som er omfattet af en kollektiv overenskomst. Det er derfor også vigtigt at pensionen fremgår af medarbejderens lønseddel. Du kan læse mere om pension her.