Overenskomstfastsatte fridage

Udover de søgnehelligdage, der er fastsat ved lov, og feriefridage giver de enkelte overenskomster ret til bestemte fridage. Disse dage…

Udover de søgnehelligdage, der er fastsat ved lov, og feriefridage giver de enkelte overenskomster ret til bestemte fridage. Disse dage kaldes overenskomstfastsatte fridage. Hvilke dage, der er fridage, og hvordan der skal betales, når medarbejdere arbejder på en fridag, er forskelligt i den enkelte overenskomst. Find derfor den overenskomst medarbejderen…
Agroindustrioverenskomsten
Fridage Medarbejdere omfattet af overenskomsten for agroindustri har følgende fridage:
  • Grundlovsdag fra kl. 12.00.
  • Den 24. december hele dagen
På kartoffelsortercentraler har medarbejderne herudover følgende fridage:
  • Den 1. maj fra kl. 12.00
  • Den 31. december hele dagen
Betaling på fridagen Dagene betales for timelønnede medarbejdere med forskud fra SH-kontoen. Forskuddet udgør medarbejderens sædvanlige løn, dvs. den timeløn inklusiv faste tillæg men eksklusive genetillæg, som medarbejderen ville have oppebåret, hvis vedkommende var på arbejde den pågældende dag. For månedslønnede og funktionærer betales overenskomstfastsatte fridage med sædvanlig løn. For arbejde efter kl. 12.00 på grundlovsdag og på 24. december betales som for arbejde på en søgnehelligdag. På kartoffelsortercentraler gælder, at presserende overarbejde kan kræves udført. Overarbejdet betales på 1. maj med timeløn plus overtidsprocenter. 24. og 31. december betales presserende overarbejde med timeløn plus 100% tillæg. Udskydelse af fridage Der kan på virksomheden indgås lokalaftale med medarbejderne om udskydelse af de overenskomstfastsatte fridage. Aftalen indebærer, at fridagen udskydes og afholdes på et senere tidspunkt. Den oprindelige fridag betragtes herefter som en normal arbejdsdag. Det medfører, at arbejde på dagen betales med sædvanlig løn, ikke overarbejdsbetaling. Det kræver, at der er lokal enighed, dvs. at et flertal af medarbejderne ønsker at indgå aftalen. Udskydelse af fridage kræver 4 ugers varsel, og aftalen skal derfor indgås så betids, at varsling kan finde sted. Erstatningsfridagen placeres under hensyntagen til medarbejderens ønsker og skal være afviklet inden 3 måneder fra den oprindelige fridag.