Fratrædelsesgodtgørelse

Medarbejdere, der opsiges, har i visse tilfælde ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Retten til fratrædelsesgodtgørelse kan følge af overenskomst eller af…

Medarbejdere, der opsiges, har i visse tilfælde ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Retten til fratrædelsesgodtgørelse kan følge af overenskomst eller af funktionærloven. Læs mere nedenfor.
Ansatte under overenskomst mellem GLS-A og 3F eller Dansk Metal
Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 3, 6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden betale henholdsvis 1, 2 eller 3 gange en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der udgør kr. 5.000. Det betyder, at medarbejdere, som opsiges og som har uafbrudt beskæftigelse i:
 • mindst 3 år skal have udbetalt kr. 5.000
 • mindst 6 år skal have udbetalt kr. 10.000
 • mindst 8 år skal have udbetalt kr. 15.000
Det er ancienniteten på opsigelsestidspunktet, der er afgørende for, om medarbejderen er berettiget til fratrædelsesgodtgørelse. Det er desuden en betingelse for at medarbejderen kan opnå fratrædelsesgodtgørelse, at medarbejderen modtager arbejdsløshedsdagpenge. Deltidsansatte medarbejdere Såfremt medarbejderen er på deltid, ændres beløbet forholdsmæssigt. Ved deltidsansatte medarbejdere forstås medarbejdere, der ikke har fuld, normal ugentlig arbejdstid. Det vil sige medarbejdere som arbejder mindre end 37 timer pr. uge. Det er den aftalte normale arbejdstid på opsigelsestidspunktet, der afgør om medarbejderen er på fuld tid eller betragtes som deltidsansat. Der skal ikke betales fratrædelsesgodtgørelse, hvis en fuldtidsansat medarbejder varsles ned i ugentlig arbejdstid og vælger at fortsætte ansættelsesforholdet. Anciennitetserhvervelse Medarbejderen skal have været beskæftiget uafbrudt i mindst 3, 6 eller 8 år. Det betyder, at medarbejderen ikke må have været fratrådt sin stilling i perioden f.eks. på grund af sæsonafskedigelse. Fravær på grund af sygdom, tilskadekomst og barsel afbryder ikke den uafbrudte beskæftigelse. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse Fratrædelsesgodtgørelsen udbetales ved medarbejderens fratræden sammen med den sidste ordinære lønudbetaling. Fratrædelsesgodtgørelsen skal ikke tillægges feriepenge eller SH-fridagsgodtgørelse. Fratrædelsesgodtgørelsen indgår ikke i den pensionsberettigede løn. Fratrædelsesgodtgørelse beskattes efter særlige regler, jf. Ligningslovens §7u.  Der er et bundfradrag på 8.000 kr., som dermed ikke beskattes. Beløb herudover udgør almindelig A-indkomst. Hvornår skal der betales fratrædelsesgodtgørelse Hvis opsigelsen er uden medarbejderens egen skyld, skal der betales fratrædelsesgodtgørelse. Det betyder, at der skal betales fratrædelsesgodtgørelse, når arbejdsgiveren opsiger på grund af manglende arbejde, strukturændringer i virksomheden, bortfald af stillinger som følge af økonomiske forhold m.v. Hvornår skal der ikke betales fratrædelsesgodtgørelse Arbejdsgiver skal ikke betale fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med medarbejderens fratræden hvis:
 • Medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden beskæftigelse. Dette betyder, at medarbejderen skal gå direkte til et nyt job uden en mellemliggende ledighedsperiode.
 • Medarbejderen oppebærer pension. Medarbejdere, der overgår til alderspension eller førtidspension, har ikke ret til fratrædelsesgodtgørelse. Overgang til efterløn medfører ikke bortfald af retten.
 • Medarbejderen er ansat i fleksjob, og efter opsigelsen overgår til ledighedsydelse.
 • Medarbejderen ikke oppebærer arbejdsløshedsdagpenge.* Medarbejdere, der ikke er medlem af en A-kasse har ikke ret til dagpenge og kan ikke opnå ret til fratrædelsesgodtgørelse. A-kassemedlemmer, der ikke opfylder betingelserne for at kunne modtage dagpenge i A-kassen, har heller ikke ret til fratrædelsesgodtgørelse. Det kan f.eks. skyldes for kort tids medlemskab i A-kassen, sygdom eller ferieafholdelse.
 • Medarbejderen er funktionærlignende ansat. Her gælder funktionærlovens regler om fratrædelsesgodtgørelse.
 • Medarbejderen i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse. F.eks. som aftalt individuelt vilkår.
 • Medarbejderen har længere opsigelsesvarsel eller lignende bedre vilkår end overenskomstens almindelige opsigelsesregler.
 • Medarbejderen hjemsendes midlertidigt. Det afgørende er, at afbrydelsen af ansættelsesforholdet er midlertidig, og at medarbejderen genoptager arbejdet. Hvis en afbrydelse først er midlertidig men senere viser sig at være permanent, skal der betales fratrædelsesgodtgørelse.
*Er årsagen til, at en medarbejder, der er omfattet af en af GLS-A's overenskomster med 3F, ikke modtager ledighedsdagpenge, at medarbejderen er på plejeorlov bevilliget efter Servicelovens § 118 mister medarbejderen ikke retten til fratrædelsesgodtgørelse. Det kræver dog at betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Generhvervelse af retten til fratrædelsesgodtgørelse Hvis en medarbejder har fået udbetalt fratrædelsesgodtgørelse og herefter på et senere tidspunkt genansættes, opnår vedkommende først på ny ret til fratrædelsesgodtgørelse, når betingelserne om uafbrudt beskæftigelse i 3, 6 eller 8 år er opnået i den nye ansættelse. Tro- og loveerklæring Arbejdsgiveren kan bede lønmodtageren underskrive en tro- og loveerklæring vedrørende retten til fratrædelsesgodtgørelse. En tro- og loveerklæring kan findes her.