Ret til løn

Medarbejderens ret til fuld eller delvis løn under barselsfravær kan følge af overenskomst, funktionærloven, parternes aftale eller en kombination heraf.…

Medarbejderens ret til fuld eller delvis løn under barselsfravær kan følge af overenskomst, funktionærloven, parternes aftale eller en kombination heraf. Læs nærmere om reglerne i den relevante overenskomst herunder. For medarbejdere der er omfattet af funktionærloven eller individuel aftale se de to nederste punkter.
Jordbrugsoverenskomsten
Løn under graviditets- og barselsorlov Medarbejdere, der på fødselstidspunktet har været beskæftiget i 9 måneder i virksomheden inden for de sidste 24 måneder, har ret til betaling under fravær fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødsel. Betalingen svarer til normal løn. Normal løn er den overenskomstmæssige timeløn inklusive generelt funktionstillæg samt eventuelt anciennitetstillæg og tillæg til faglærte/medarbejdere sidestillet hermed. Betalingen er dog maksimeret til kr. 162,50 pr. time (pr. 1. marts 2024). Under samme betingelser betales der indtil 2 ugers løn under orlov til en fader eller medmor. Løn under forældreorlov Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 16 uger. Betalingen i disse 16 uger svarer til sædvanlig løn. Af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger og den anden forælder har ret til at holde 8 uger. Holdes orloven, der er reserveret denne forælder, ikke, bortfalder betalingen. De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller den anden forælder. Betalingen til den anden forælder forudsætter, at denne også er ansat i virksomheden. De 16 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales skal de 16 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales med arbejdsgiver. Efter aftale med arbejdsgiver kan orloven opdeles yderligere og den kan afholdes som enkelte dage eller timer. Forældreorloven kan ligeledes udskydes til senere afholdelse end i umiddelbar forlængelse af graviditets- og barselsorloven. Orloven skal dog holdes inden for 52 uger efter fødslen. Adoptanter Adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet, har ret til løn i forbindelse med en adoption. Adopteres der fra udlandet har adoptanter som udgangspunkt ret til løn under orlov i 4 uger før modtagelsen af barnet, hvis adoptanterne opholder sig i udlandet. Adopteres der fra Danmark har adoptanter som udgangspunkt ret til løn under orlov i 1 uge før modtagelsen af barnet, hvis adoptanterne af hensyn til barnet opholder sig hos barnet inden modtagelsen af barnet. Perioderne med ret til løn kan forlænges med i op til det dobbelte, hvis opholdene bliver længere af årsager, som ikke kan tilregnes adoptanterne. I de første 14 uger efter modtagelsen af barnet har en af de adopterende forældre ad gangen ret til orlov med løn, herunder ret til samtidig orlov med løn i 2 sammenhængende uger. Aflønningen følger betalingssatsen som forældre på barselsorlov. Herudover ydes fravær og betaling som under forældreorlov. Forhøjet pensionsbidrag Der skal indbetales et ekstra pensionsbidrag under de 14 ugers barselsorlov til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Pensionsbidraget udgør pr. time kr. 12,75. Heraf betaler arbejdsgiver kr. 8,50 pr. time og medarbejderen betaler kr. 4,25 kr. pr. time. Søgnehelligdage Falder en søgnehelligdag i fraværsperioden, udbetales der forskudsbeløb fra SH-kontoen på den pågældende dag i henhold til overenskomsten. Der betales dermed ikke løn under barsel for den pågældende dag. Refusion Det er en forudsætning for arbejdsgivers forpligtelse til at betale løn under orloven, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion af medarbejderens barselsdagpenge svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Arbejdsgiver søger om refusion af barselsdagpenge gennem Udbetaling Danmark på www.virk.dk. Medlemmer af GLS-A kan herudover søge refusion i GLS-A’s Barseludligningsordning. Det er en betingelse for refusion fra barselsudligningen, at virksomheden har søgt og modtaget refusion af barselsdagpenge. Ansøgning om refusion fra GLS-A's barselsudligning tilgås her. Vær opmærksom på tidsfrister for anmeldelse af medarbejderes fravær til Udbetaling Danmark samt til GLS-A Barseludligning. Anmeldes fraværet ikke rettidigt, kan refusionen bortfalde. Fristen for at anmelde en medarbejders orlov og søge refusion af barselsdagpenge på virk.dk er tidligst 4 uger før den forventede fødsel, og senest 8 uger efter orloven er holdt. Pligten til at anmelde og fristen herfor gælder uanset om arbejdsgiver skal betale løn under orloven eller ej. Fristen for at anmelde en medarbejders orlov og søge refusion i GLS-A’s Barseludligningsordning er 3 måneder efter udløbet af den samlede orlovsperiode, hvor arbejdsgiver skal betale løn. Læs mere om GLS-A Barseludligning her.