Hvem har ret til ferie med løn og ferietillæg?

For at have ret til ferie med løn skal medarbejderen opfylde 3 betingelser. Medarbejderen har ret til ferie med løn…

For at have ret til ferie med løn skal medarbejderen opfylde 3 betingelser. Medarbejderen har ret til ferie med løn og ferietillæg, såfremt medarbejderen er antaget månedsvis eller for længere tid (dvs. have krav på mindst en måneds opsigelsesvarsel, medmindre der er aftalt prøvetid) har ret til fuld løn under…
Hvad udgør lønnen under ferie?
Lønnen under ferie udgør den sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet. Det vil sige medarbejderen får den løn, medarbejderen ville have fået hvis vedkommende havde været på arbejde. Lønnen inkluderer arbejdsgivers bidrag til pension, vagttillæg og rådighedstillæg, og andre fast påregnelige tillæg, som indgår i den normale faste løn. Desuden skal værdien af personalegoder, som medarbejderen ikke råder over under ferien, f.eks. fri kost, medregnes. Overarbejdsbetaling skal efter fast praksis ikke medregnes, selvom overarbejde forekommer jævnligt. Provisionslønnede medarbejdere har krav på kompensation for provision, som mistes under ferien.