Menu

Ophør af ansættelsen

Opsigelse
Funktionærloven fastsætter opsigelsesvarsler, som ikke kan fraviges til funktionærens ugunst. Ansættelsesforholdet kan af virksomheden opsiges til ophør ved udløbet af en kalendermåned:
  • med et varsel på 1 måned, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 5 måneder,
  • med et varsel på 3 måneder, hvis opsigelsen afgives inden udløbet af 2 år og 9 måneder,
  • med et varsel på 4 måneder, hvis opsigelsen afgives inden udløbet af 5 år og 8 måneder,
  • med et varsel på 5 måneder, hvis opsigelsen afgives inden udløbet af 8 år og 7 måneder, og
  • med et varsel på 6 måneder, hvis opsigelsen afgives herefter.
Fra funktionærens side er opsigelsesvarslet 1 måned. Opsigelse skal også fra funktionærens side ske til udgangen af en måned. Opsigelsen skal være skriftlig. Opsigelsen skal være kommet frem til modparten senest den sidste dag i måneden, hvorefter varslet begynder at løbe. Den der siger op, har bevisbyrden for, at modparten har modtaget opsigelsen. Der kan indgås aftale om prøvetid. Prøvetid kan højest udgøre 3 måneder. Aftalen skal indgås skriftligt. Hvis der er indgået aftale om prøvetid, er opsigelsesvarslet fra arbejdsgiveren 14 dage. Funktionæren kan sige op uden varsel. Der kan også aftales et gensidig opsigelsesvarsel på 14 dage i prøvetiden. Opsigelse skal ske således, at varslet kan indeholdes i prøvetiden. Det vil i praksis sige, at arbejdsgiver skal afgive opsigelse efter ca. 2,5 måneds prøvetid. Så kan de 14 dages opsigelsesvarsel nå at udløbe, inden prøvetiden er slut. Hvis der er indgået en tids- eller opgavebestemt ansættelsesaftale, udløber ansættelsesforholdet uden yderligere varsel, når det aftalte tidsrum udløber, eller opgaven er afsluttet. Ved tids- eller opgavebestemt ansættelse, bør det aftales, at ansættelsesforholdet kan opsiges i perioden med de almindeligt gældende opsigelsesvarsler. Fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold kan kun ske, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold. Det kan f.eks. være uforudsigeligt forfald hos andre medarbejdere f.eks. barsel eller sygdom. Aftaler om midlertidig ansættelse af op til 1 måneds varighed kan opsiges fra begge parters side uden varsel.