Samarbejde om arbejdsmiljø og krav om arbejdsmiljøorganisation

Arbejdsmiljøloven indeholder regler om, at der skal samarbejdes om arbejdsmiljø på virksomhederne. Som udgangspunkt skal samarbejdet formelt organiseres ved etablering…

Arbejdsmiljøloven indeholder regler om, at der skal samarbejdes om arbejdsmiljø på virksomhederne. Som udgangspunkt skal samarbejdet formelt organiseres ved etablering af en arbejdsmiljøorganisation (AMO) med valg af arbejdsmiljørepræsentant, når der er 10 ansatte i virksomheden. Der er særlige regler for skiftende eller midlertidige arbejdssteder samt sæsonarbejde – se afsnit herom.
Mindre end 10 ansatte – uden arbejdsmiljøorganisation
På mange virksomheder indenfor det grønne område vil der være mindre end 10 ansatte. Når man skal opgøre antallet af ansatte i virksomheden, skal alle, der ikke er arbejdsledere eller virksomhedsledere, medregnes. Deltidsansatte og løst ansatte skal også tælles med, f.eks. ungarbejderen som arbejder 2 timer om ugen og vikarer. Det gælder dog ikke på kontorer og i butikker, hvor man kun skal medregne ansatte, der er beskæftiget mindst 10 timer om ugen. Timetallet skal beregnes som et gennemsnit, der er målt over 3 måneder. Selv om der ikke er pligt til at oprette en arbejdsmiljøorganisation skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed finde sted. Samarbejdet sker ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, eventuelle arbejdsledere og de ansatte. De ansatte skal høres ved planlægning og indførelse af ny teknologi, herunder om konsekvenser for sikkerhed og sundhed ved valg af udstyr, personlige værnemidler og tekniske hjælpemidler m.v. Der skal gennemføres en årlig arbejdsmiljødrøftelse, ligesom ledelse og ansatte skal samarbejde om at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). De ansatte skal have alle nødvendige oplysninger af betydning for sikkerhed og sundhed og adgang til at fremsætte forslag vedrørende sikkerhed og sundhed.