Indirekte personaleomkostninger

De samlede indirekte personaleomkostninger omfatter feriegodtgørelse, Søgnehelligdagsbetaling, fritvalgsordning, ATP, betaling ved sygefravær, bidrag til GLS-A-Barseludligning, bidrag til arbejdsmarkedspension, arbejdsskadeforsikring, AES-bidrag…

De samlede indirekte personaleomkostninger omfatter feriegodtgørelse, Søgnehelligdagsbetaling, fritvalgsordning, ATP, betaling ved sygefravær, bidrag til GLS-A-Barseludligning, bidrag til arbejdsmarkedspension, arbejdsskadeforsikring, AES-bidrag og bidrag til AUB (tidligere AER) og finansieringsbidrag til ATP. Da flere af disse omkostninger er faste beløb, vil de samlede indirekte personaleomkostninger procentvis variere efter timelønnens størrelse. For omkostninger,…
Pr. 1. januar 2024
De indirekte personaleomkostninger er opgjort til mellem 46,86 % og 48,75 %. Feriegodtgørelse Feriegodtgørelse udgør i henhold til ferieloven 12,5 %. Lønmodtagere, der i henhold til ferieloven modtager løn under ferien, har krav på et ferietillæg på 1 %. Søgnehelligdags og fridagsbetaling Opsparingen til søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling udgør 6,75% af den ferieberettigede løn. Opsparingen benyttes til dækning af løntab ved søgnehelligdage, feriefridage (5 pr./år), jule- og/eller nytårsaftensdag samt eventuelt 1. maj. Fritvalgskonto Bidraget til fritvalgskonto udgør 7,0%. ATP Arbejdsgiverens bidrag til ATP udgør for en fuldtidsbeskæftiget lønmodtager kr. 2.376,00 årligt svarende til kr. 1,45 pr. arbejdstime. Sygedagpenge og løn under sygdom Ved fravær på grund af sygdom og tilskadekomst betaler arbejdsgiveren dagpenge eller løn. For arbejdere udgør det gennemsnitlige fravær pga. sygdom ca. 4 % af arbejdstiden. Den gennemsnitlige udgift til sygedagpenge/løn under sygdom skønnes at udgøre 3,7 % af timelønnen. Barseludligning Bidraget til GLS-A-Barseludligning udgør 0,22 % af lønsummen det foregående kalenderår eller 830 kr. pr. år pr. fuldtidsbeskæftiget lønmodtager. Arbejdsmarkedspension Det overenskomstfastsatte arbejdsgiverbidrag til arbejdsmarkedspension udgør 8,66% af løn, søgnehelligdags- fridagsbetaling og feriegodtgørelse, svarende til 10,85 % af timelønnen. Arbejdsskadeforsikring Medlemmer kan via GLS-A tegne arbejdsskadeforsikring i Protector til en årlig præmie på kr. 8.641,00 (staldarbejde) pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder. For andre kategorier af medarbejdere gælder andre satser. Bidrag til FiU og uddannelsesfond Bidrag til FiU er fastsat i de enkelte overenskomster. Dette udgør mellem 18,5 og 34 øre pr. arbejdstime afhængig af hvilken overenskomst man er omfattet af. Bidraget til Jordbrugets Uddannelsesfond udgør 10 øre pr. arbejdstime. Kompetenceudviklingsfond samt uddannelse og samarbejde Bidrag til Jordbrugets Kompetenceudviklingsfond udgør 862 kr. pr. år. Endvidere opkræves et bidrag til Uddannelse og samarbejde på 45 øre pr. præsteret arbejdstime. Arbejdsmarkedets erhvervssygdomsforsikring (AES), Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og Finansieringsbidrag Bidraget til AES og AUB samt Finansieringsbidrag (FiB) betales samlet. Alle virksomheder betaler et AES-bidrag, der gælder for branchen. Bidrag for 2024 udgør pr. fuldtidsansat medarbejder: Landbrug m.v.            881,00 kr. Bygge og anlæg     1.558,00 kr. Engroshandel             282,00 kr. I beregningen af indirekte personaleomkostninger er der taget udgangspunkt i bidragssatsen for landbrug. Bidraget til AUB og VEU udgør i 2024 kr. 3.149,00 pr. år. Satsen betales for hver fuldtidsansat medarbejder, dog ikke, hvis der kun er én ansat. Der er et fradrag for hver 50. ansatte og for hver elev i virksomheden. Finansieringsbidraget til ATP ved ledighed, sygdom og barsel samt bidrag til Lønmodtagernes Garantifond udgør kr. 493 pr. år pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder (2023-sats) Bidrag til AFU (Arbejdsmarkedets Fond for udstationerede) udgør kr. 0,00 pr. år. Administrationsbidraget til Lønmodtagernes Feriemidler udgør kr. 16,00 pr. år. Hent oversigten