Menu

Kompetencefonden mellem GLS-A og HK

Kompetencefonden er etableret som følge af overenskomsten indgået mellem HK Privat og GLS-A i 2008. Kompetencefonden yder støtte til uddannelser…

Kompetencefonden er etableret som følge af overenskomsten indgået mellem HK Privat og GLS-A i 2008. Kompetencefonden yder støtte til uddannelser fra folkeskolens afgangsprøver til diplomgrader. Støtten udgør som udgangspunkt 200 kr. pr. time fratrukket eventuel offentlig løntabsgodtgørelse SVU/VEU, som du som virksomhed skal søge særskilt. Ved deltagelse i AMU-kurser, dækker…
Aftale om systematisk uddannelsesplanlægning
Systematisk uddannelsesplanlægning er nødvendig for at styrke virksomhedens konkurren-ceevne, fremme medarbejdernes kompetenceudvikling, og sikre en hensigtsmæssig udvik-ling af virksomhedernes arbejdsorganisation. Organisationerne er derfor enige om, at der bør foretages en systematisk uddannelsesplan-lægning for medarbejdere, svarende til virksomhedens jobkrav. Heri indgår, at der skal gives medarbejderen en rimelig mulighed for at ajourføre sin uddannelse. Under hensyn til såvel virksomhedens som medarbejdernes interesse, foreslår organisatio-nerne, at der i regi af samarbejdsudvalget etableres paritetisk sammensatte uddannelses-udvalg til fremme af en uddannelsesplanlægning for medarbejdere. Etablering af uddannelsesplanlægning gennemføres efter en drøftelse af principperne for en sådan. Principperne kan bl.a. omfatte beskrivelse af job og jobkrav, udarbejdelse af ud-dannelsesplaner, planlægning og opfølgning af uddannelsesaktiviteter, medarbejdersamta-ler og frihed/-orlov til uddannelse.