Anmeldelse af sygdom overfor arbejdsgiver

Hvis en medarbejder bliver syg og derfor ikke kan møde på arbejde, skal medarbejderen sygemelde sig overfor arbejdsgiveren. Medarbejderen skal…

Hvis en medarbejder bliver syg og derfor ikke kan møde på arbejde, skal medarbejderen sygemelde sig overfor arbejdsgiveren. Medarbejderen skal anmelde sit sygefravær til arbejdsgiveren hurtigst muligt og senest 2 timer efter arbejdstids begyndelse, medmindre der i virksomheden er fastsat andre regler om sygemelding i f.eks. personalehåndbog, retningslinjer eller i…
Manglende anmeldelse af sygdommen
Hvis en medarbejder ikke sygemelder sig overfor arbejdsgiveren, eller hvis det ikke sker efter de regler, virksomheden har fastsat, kan fraværet betragtes som ulovlig udeblivelse. Er fraværet ulovligt, kan det få både betalingsmæssige og eventuelt ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen. Hvis sygdommen anmeldes for sent, er medarbejderen ifølge sygedagpengeloven først berettiget til sygedagpenge fra dagen efter, at vedkommende har anmeldt sygdommen overfor arbejdsgiver. Ligeledes betales ikke løn under ikke anmeldt og dokumenteret fravær. Ofte kan der være en god grund til, at medarbejderen ikke har sygemeldt sig. Det bør derfor fastslås, hvorfor medarbejderen ikke har sygemeldt sig korrekt. Hvis det konstateres, at det er sket uden god grund, vil det i første omgang være relevant at indskærpe reglerne for sygemelding overfor medarbejderen enten ved påtale eller advarsel. I gentagelsestilfælde vil det få betydning for hvorvidt virksomheden har mulighed for at opsige eller bortvise medarbejderen, om der er givet en advarsel.