Opholds- og arbejdstilladelse

Statsborgere fra tredjelande, dvs. lande uden for Norden, EU/EØS og Schweiz, skal have tilladelse til at opholde sig og arbejde…

Statsborgere fra tredjelande, dvs. lande uden for Norden, EU/EØS og Schweiz, skal have tilladelse til at opholde sig og arbejde i Danmark. Tredjelandsstatsborgere skal have en opholds- og arbejdstilladelse efter en af de gældende erhvervs-/opholdsordninger for at kunne arbejde i Danmark. Der findes en række ordninger, som udlændinge kan søge…
Landbrugsordningen (fodermestre og driftsledere)
Indenfor landbruget er der mulighed for at opnå arbejdstilladelse til stillingerne som fodermester og driftsleder. Betingelserne for at opnå tilladelse er, at udlændingen har fået tilbudt en stilling som enten fodermester eller driftsleder, samt at udlændingen har de nødvendige faglige forudsætninger for den pågældende stilling. Udlændingen har f.eks. de nødvendige faglige forudsætninger, hvis vedkommende har gennemført en uddannelse, som er relevant for stillingen. Der kan ikke opnås arbejdstilladelse til stillinger som f.eks. landbrugsmedhjælper eller minkpasser, ligesom det ikke er muligt at opnå tilladelse som driftsleder inden for gartneri og skovbrug. En opholds- og arbejdstilladelse kan gives for en periode på op til 4 år efter landbrugsordningen. Herefter kan der ansøges om en forlængelse for en tilsvarende periode, ligesom udlændingen på sigt kan søge om permanent opholdstilladelse. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. Ansættelse af fodermestre sker efter jordbrugsoverenskomsten. Om overenskomsten skal anvendes for driftslederen, beror på en vurdering af arbejdets art. Hvis driftsledelsen primært udfører arbejdsledelse, administration eller lignende, vil vedkommende være funktionær omfattet af funktionærloven. Jordbrugsoverenskomsten vil ikke være gældende for ansættelsesforholdet i det tilfælde. GLS-A kan give råd og vejledning om, hvilken ansættelsesform, der skal benyttes. De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) fastsætter et vejledende lønniveau for fodermestre og driftsledere. RAR’s vejledende lønniveau afspejler for fodermestres vedkommende jordbrugsoverenskomstens løn for en faglært landmand. Der findes ikke et vejledende lønniveau for en driftsleder. Løn- og ansættelsesvilkår for en driftsleder fastsættes individuelt og skal afspejle det ledelsesmæssige indhold og ansvar i stillingen. Udgangspunktet vil derfor være, at lønnen overstiger niveauet for en fodermester. De vejledende lønniveauer kan ses her. Kun aflønning, som reelt udgør likvide midler, indgår i vurderingen af lønniveauet, når SIRI tager stilling til, om en ansættelse sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. I opgørelsen af lønnen kan således ikke medregnes værdien af f.eks. kost, logi, diæter, fri bil, fri telefoni, internet, naturalier, abonnementer eller andre ydelser, som tilbydes den ansatte. Det bemærkes, at SIRI vil lægge til grund, at de tilbudte løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige, hvis arbejdsgiveren er omfattet af en kollektiv overenskomst gennem medlemskab af en arbejdsgiverforening. Det er derfor vigtigt, at det fremgår af ansøgningen, at arbejdsgiver er medlem af GLS-A og omfattet af en kollektiv overenskomst gennem medlemskabet. Bidrag til fritvalgskontoen, som overenskomstansatte modtager, kan indgå som en del af lønbeløbet. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at fritvalgskontoen er en del af lønnen i både ansættelseskontrakt og i ansøgningen til Styrelsen for International rekruttering og Integration (SIRI). Kontakt GLS-A for hjælp til udformning af ansættelsesbevis. Medarbejdere omfattet af jordbrugsoverenskomsten skal have indbetalt pensionsbidrag til PensionDanmark. Da denne medarbejdergruppe først får ret til dansk førtidspension, når de har været i Danmark i 10 år, skal pension indberettes med den særlige kode ”Pension for udlændinge” i de første 10 år. Krav om udbetaling af løn i likvide midler til dansk bankkonto Det er et krav, at lønnen udbetales i likvide midler til en dansk bankkonto. Der kan således ikke fratrækkes udgifter til husleje, kantineordning eller lignende i lønnen, og disse beløb må i stedet opkræves ved medarbejderen efterfølgende. Den danske bankkonto skal senest oprettes inden for
  • 90 dage fra opholds- og arbejdstilladelse er meddelt, hvis udlændingen er i landet, når tilladelsen meddeles af SIRI,
  • 90 dage fra indrejsetidspunktet, hvis udlændingen indrejser til landet efter modtagelse af opholds- og arbejdstilladelse fra SIRI.
Udlændinge, der på ansøgningstidspunktet allerede har opholdstilladelse af mindst 3 måneders varighed, er ikke omfattet af 90 dages-fristen. I dette tilfælde skal lønnen udbetales til en dansk bankkonto fra første lønudbetaling. Det gælder også for udlændinge, der har opholdstilladelse af mindst 3 måneders varighed, og som eksempelvis får et nyt jobtilbud kort tid efter indrejsen i Danmark og på den baggrund indgiver en ny ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse. Meddeles udlændingen opholdstilladelse på baggrund af det nye jobtilbud, vil kravet gælde allerede fra udlændingens første lønudbetaling. Udbetales lønnen ikke til en dansk bankkonto inden for fristen, vil udlændingens opholds- og arbejdstilladelse blive inddraget. Reglerne gælder for opholds- og arbejdstilladelser til førstegangsansøgninger indgivet fra 1. januar 2021.