Opholds- og arbejdstilladelse

Statsborgere fra tredjelande, dvs. lande uden for Norden, EU/EØS og Schweiz, skal have tilladelse til at opholde sig og arbejde…

Statsborgere fra tredjelande, dvs. lande uden for Norden, EU/EØS og Schweiz, skal have tilladelse til at opholde sig og arbejde i Danmark. Tredjelandsstatsborgere skal have en opholds- og arbejdstilladelse efter en af de gældende opholdsordninger for at kunne arbejde i Danmark. Der findes en række ordninger, som udlændinge kan søge…
Landbrugsordningen (fodermestre og driftsledere)
Indenfor landbruget er der mulighed for at opnå arbejdstilladelse til stillingerne som fodermester og driftsleder. Betingelserne for at opnå tilladelse er, at medarbejderen har fået tilbudt en stilling som enten fodermester eller driftsleder, samt at medarbejderen har de nødvendige faglige forudsætninger for den pågældende stilling. Medarbejderen har f.eks. de nødvendige faglige forudsætninger, hvis medarbejderen har gennemført en uddannelse, som er  relevant for stillingen. Der bliver ikke givet arbejdstilladelse til stillinger som f.eks. landbrugsmedhjælper eller minkpasser. Det er desuden ikke muligt at opnå tilladelse til driftsledere inden for gartneri og skovbrug. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. Ansættelse af fodermestre sker efter jordbrugsoverenskomsten. Om overenskomsten skal anvendes for driftslederen, beror på en vurdering af arbejdets art. Hvis driftsledelsen primært udfører arbejdsledelse, administration og lignende, vil vedkommende være funktionær og derfor omfattet af funktionærloven. Jordbrugsoverenskomsten vil ikke være gældende for ansættelsesforholdet i det tilfælde. GLS-A kan give råd og vejledning om, hvilken ansættelsesform, der skal benyttes. De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) fastsætter vejledende lønniveauer for alle regioner. De vejledende lønniveauer kan ses her. Bidrag til fritvalgskontoen, som overenskomstansatte modtager, kan indgå som en del af lønbeløbet. Der skal i den forbindelse opmærksom herpå i både ansættelseskontrakt og i ansøgningen til Styrelsen for International rekruttering og Integration (SIRI). Kontakt GLS-A for hjælp til udformning af ansættelsesbevis. Medarbejdere omfattet af jordbrugsoverenskomsten skal have indbetalt pensionsbidrag til PensionDanmark. Da denne medarbejdergruppe først får ret til dansk førtidspension, når de har været i Danmark i 10 år, skal pension indberettes med den særlige kode ”Pension for udlændinge” i de første 10 år.